Főoldal » Hírek » Szexuálisan közeledett az óvodáskorú kislányhoz - a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­nek súlyo­sab­ban minő­sü­lő esete miatt emelt vádat a Veszp­rém Vár­me­gyei Főügyész­ség azzal az 54 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2020 októ­be­ré­ben az élet­tár­sá­nak koráb­bi csa­lá­di kötő­dé­sei révén meg­is­mert, és így rend­sze­re­sen náluk ven­dé­ges­ke­dő ötéves sér­tet­tet sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­ta az egyik Veszp­rém vár­me­gyei településen.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2020-ban léte­sí­tett élet­tár­si kap­cso­la­tot, mely­nek során pár­já­nak nevelt lányát és annak lány­gyer­me­két is meg­is­mer­te. A gyer­mek gya­kor­ta meg­for­dult a vád­lott házá­ban és az élet­tár­sa­kat mint­egy a nagy­szü­le­i­nek tekintette.

A kis­lány az éjsza­kát is több­ször töl­töt­te szü­lei nél­kül a vád­lott házá­ban, ami­kor saját taka­ró­val a férfi és annak élet­tár­sa között, a fran­cia­ágyuk­ban aludt. Hason­ló­kép­pen tör­tént ez 2020. októ­ber ele­jén, ami­kor az elkö­ve­tő a szo­ká­sá­nak meg­fe­le­lő­en több üveg sört elfo­gyaszt­va feküdt le, és párja, vala­mint a gyer­mek is nyu­go­vó­ra tér­tek. Lefek­vés után a férfi még tévét nézett és a tele­fon­ján hír­ol­da­la­kat bön­gé­szett, a sér­tett pedig fáj­lal­ta a hasát, és ezért kérte a fel­nőt­te­ket, hogy simo­gas­sák meg, majd idő­vel elbó­bis­kolt és édes­any­já­nak neve­lő­any­ja is elaludt. A vád­lott ezek után for­dult sze­mé­rem­sér­tő módon a gyer­mek felé, aki erre fel­éb­redt és kérte a vád­lot­tat, hogy hagy­ja abba cse­lek­mé­nyét. A férfi ennek ele­get tett, a gyer­mek pedig az asszony­hoz bújva aludt el.

A kis­lány más­nap este édes­any­já­nak beszá­molt a tör­tén­tek­ről, melyek utóbb a visel­ke­dé­sé­ben is nyo­mot hagytak.

 

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a ter­helt­tel szem­ben, továb­bá indít­ványt tett arra is, hogy az ügy­ben eljá­ró Veszp­ré­mi Tör­vény­szék vég­le­ges hatállyal tilt­sa el min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól, illet­ve tevé­keny­ség­től, mely­nek során kis­ko­rú neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né vagy ilyen sze­méllyel hatal­mi, befo­lyá­si viszony­ba kerül­ne. A vád­lott elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­se ese­té­re az ügyész­ség a fegy­ház­bün­te­tés tar­ta­mát 12, míg a köz­ügyek­től eltil­tás tar­ta­mát 10 évben tart­ja szük­sé­ges­nek megállapítani.