Főoldal » Hírek » Szigorú büntetés kiszabását kezdeményezi az ügyészség az Országos Roma Önkormányzat volt elnökével szemben – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a kisza­bott 4 év bör­tön­bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a fér­fi­val szem­ben, aki elnö­ki tiszt­sé­gét vesz­te­ge­té­si pén­zért bocsá­tot­ta áruba. 

Az 54 éves fér­fi­val szem­ben a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség 2023 feb­ru­ár­já­ban emelt vádat 2 rend­be­li veze­tő beosz­tá­sú, hiva­ta­los sze­mély által elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt. 

Az íté­le­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a ter­hel­tet 2019-ben válasz­tot­ták az Orszá­gos Roma Önkor­mány­zat elnö­ké­vé. 2022. év tava­szán elha­tá­roz­ta, hogy tiszt­sé­gé­ről lemon­da­na, azon­ban elnö­ki beosz­tá­sát áruba bocsá­tot­ta. Ennek során 2022. augusz­tus ele­jén a nem­ze­ti­sé­gi önkor­mány­zat tag­gyű­lé­sé­nek egyik tag­ját azzal az aján­lat­tal keres­te meg, hogy amennyi­ben fizet a részé­re 30 mil­lió forin­tot, akkor ő az elnö­ki tiszt­sé­gé­ről lemond és elő­se­gí­ti, hogy kép­vi­se­lő­tár­sát válasszák meg utód­já­ul. A nem­ze­ti­sé­gi kép­vi­se­lő a vád­lott aján­la­tát elutasította.

A vád­lott azon­ban egy másik köz­gyű­lé­si tagot is meg­ke­re­sett és a részé­re is fel­aján­lot­ta, hogy 30 mil­lió forint elle­né­ben lemond az elnö­ki tisz­té­ről és segít­sé­get nyújt abban, hogy őt válasszák új elnök­ké képviselőtársát. 

A vád­lott aján­la­tát a nem­ze­ti­sé­gi kép­vi­se­lő­tár­sa lát­szó­lag elfo­gad­ta, majd arról a nyo­mo­zó ügyész­sé­get érte­sí­tet­te. A vád­lot­tat ezt köve­tő­en, 2022. augusz­tus 31-én Kecs­ke­mé­ten elfog­ták, a pénz egy részé­nek átvé­te­le közben.

Az elkö­ve­tőt a Fővá­ro­si Tör­vény­szék 4 év bör­tön­bün­te­tés­re, 260.000 forint pénz­bün­te­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tá­sért, a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fellebbezett.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let­tel kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát kez­de­mé­nyez­te a Fővá­ro­si Ítélőtáblánál.

A nyo­mo­zás kez­de­ti sza­ka­szá­ban elő­ze­tes fog­va­tar­tás­ban volt ter­helt sza­bad­lá­bon véde­kez­ve várja a másod­fo­kú eljá­rás befejezését.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/vademeles-az-orszagos-roma-onkormanyzat-elnoke-ellen-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/