Főoldal » Hírek » Vádemelés az Országos Roma Önkormányzat elnöke ellen - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség két rend­be­li, veze­tő beosz­tá­sú hiva­ta­los sze­mély által elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Törvényszéken.

A vád­irat sze­rint az Orszá­gos Roma Önkor­mány­zat (ORÖ) elnö­ke 2022 tava­szán elha­tá­roz­ta, hogy elnö­ki pozí­ci­ó­ját még a cik­lus lejár­ta előt­ti lemon­dás­sal pénz­zé teszi akként, hogy az elnök­sé­get az ezért fizet­ni haj­lan­dó kép­vi­se­lő­tár­sá­nak játssza át.

Az elnök  – aki ezen válasz­tott tiszt­sé­get 2019 decem­be­ré­től látta el  –  2022 nya­rán több­ször azzal kere­sett meg egy kisebb­sé­gi önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lőt, hogy 30 mil­lió forint elle­né­ben átad­ja részé­re az ORÖ elnö­ki tiszt­sé­gét. Miu­tán a kép­vi­se­lő vissza­uta­sí­tot­ta a fel­aján­lást, az elnök fel­ve­tet­te, hogy a kép­vi­se­lő­vel jó kap­cso­la­tot ápoló másik kép­vi­se­lőt kel­le­ne meg­kér­dez­ni az ajánlatról.

Az elnök az aján­la­tá­val a másik kép­vi­se­lőt is meg­ke­res­te azt is vál­lal­va, hogy meg­egye­zé­sük ese­tén helyet­te­sí­té­sé­vel a pénzt átadót bízza meg és támo­ga­tók­kal biz­to­sít­ja az elnök­ké válasz­tá­sá­hoz szük­sé­ges kép­vi­se­lői többséget.

A nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te a kisebb­sé­gi önkor­mány­za­ti veze­tő letar­tóz­ta­tá­sát, amely kény­szer­in­téz­ke­dést az ügyész­ség két hónap eltel­té­vel szün­te­tett meg.

A vád­lott a nyo­mo­zás során beis­me­rő val­lo­mást tett.

A nyo­mo­zó ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság – beis­me­rés ese­tén – ítél­je a vád­lot­tat 6 év bör­tön­bün­te­tés­re, 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, vala­mint 2 mil­lió forint pénzbüntetésre.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mé­nyek itt érhe­tő­ek el: https://ugyeszseg.hu/korrupcios-buncselekmeny-gyanuja-miatt-az-ugyeszseg-orizetbe-vette-az-orszagos-roma-onkormanyzat-elnoket-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

https://ugyeszseg.hu/30-millioert-arulta-a-gyanu-szerint-az-orszagos-roma-onkormanyzat-elnoke-sajat-vezetoi-tisztseget-fotokkal-a-kozponti-nyomozo-ugyeszseg-sajtokozlemenye/