Főoldal » Hírek » 30 millióért árulta a gyanú szerint az Országos Roma Önkormányzat elnöke saját vezetői tisztségét - fotóval - a Központi Nyomozó Ügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség veze­tő beosz­tá­sú hiva­ta­los sze­mély által elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tot­ta meg az ORÖ elnö­két.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az Orszá­gos Roma Önkor­mány­zat elnö­ke 2022 nya­rán azzal kere­sett meg több kisebb­sé­gi önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lőt, hogy 30 mil­lió forint elle­né­ben átad­ja részük­re az ORÖ elnö­ki tiszt­sé­gét.

Az aján­lat lénye­ge sze­rint az össze­get oly módon kel­lett volna meg­fi­zet­ni, hogy 18 mil­lió forint járt volna a lemon­dás­kor, míg a fenn­ma­ra­dó 12 mil­lió forin­tot 2022 decem­be­ré­ig kel­lett volna átad­ni.

Az elnök vál­lal­ta, hogy a pénz elle­né­ben lemond az ORÖ elnö­ki tiszt­sé­gé­ről, helyet­te­sí­té­sé­vel a pénzt átadót bízza meg és köz­re­mű­kö­dik az ille­tő elnök­ké válasz­tá­sá­ban.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a teg­na­pi elfo­gást köve­tő­en elren­del­te a kisebb­sé­gi önkor­mány­za­ti veze­tő őri­ze­tét, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki és indít­vá­nyoz­za letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét. A kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban a bíró­ság hol­nap dönt.

A gya­nú­sí­tott nem ismer­te el a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és panasszal élt az őri­zet­be véte­le és a gya­nú­sí­tás köz­lé­se ellen.

A minő­sí­tett kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

A fotó a bűn­ügyi akció során, az elfo­gás­kor készült.