Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Szír embercsempészt ítéltek végrehajtandó börtönre Kalocsán- a Bács-Kiskun-Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt 2020. szep­tem­ber 30-án gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy szír fér­fit, aki 2020. júli­us 6-án a szerb-magyar határ köze­lé­ből a határt ille­gá­li­san átlé­pő hat szír beván­dor­lót akart Auszt­ri­á­ba csem­pész­ni, de a kalo­csai rend­őrök az 51-es főúton elfog­ták őket.

A vád sze­rint a szír vád­lott 2020. júli­us 6-án egy buda­pes­ti autó­köl­csön­ző­ben egy sze­mély­au­tót bérelt, ami­vel a fővá­ros­ból a szerb-magyar határ köze­lé­be haj­tott. A vád­lott­nak volt egy isme­ret­len bűn­tár­sa is, ő adta meg azo­kat a GPS koor­di­ná­tá­kat, ahol a határt ille­gá­li­san átlé­pő mig­rán­so­kat fel kell ven­nie a vád­lott­nak.

A vád­lott a meg­adott helyen fel is vette a bérelt autó­ba a hat szír mig­ránst, akik­nek az úti célja Auszt­ria volt. Elkezd­te őket az ország bel­se­je felé szál­lí­ta­ni, de a Kalo­csai Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei 17 óra után az 51-es főúton meg­ál­lí­tot­ták és iga­zol­tat­ták őket.

A rend­őrök a szír ember­csem­pészt őri­zet­be vet­ték, majd az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te. A kalo­csai rend­őrök a nyo­mo­zás elvég­zé­se után kez­de­mé­nyez­ték a férfi bíró­ság elé állí­tá­sát.

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat a határ átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt 2020. szep­tem­ber 30-án állí­tot­ta bíró­ság elé. A Kalo­csai Járás­bí­ró­ság a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­tat és 1 év 6 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy 3 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről.

Az íté­let nem jog­erős, ugyan­is az ügyész hosszabb tar­ta­mú bör­tön kisza­bá­sa, míg a védő a bün­te­tés eny­hí­té­se iránt fel­leb­be­zett. Másod­fo­kon az ügy­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dön­te­ni.