Főoldal » Hírek » Szitkozódott, ezért életveszélyesen összerugdosták - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik egy csár­dá­ban ita­loz­va maguk­ra vet­ték egy ittas nő trá­gár szi­dal­ma­it és azt szá­mon­kér­ve rajta, élet­ve­szé­lye­sen bán­tal­maz­ták.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­ha­la­si test­vér­pár 2022. janu­ár 19-én dél­után roko­na­i­val egy kis­kun­ha­la­si ven­dég­lá­tó­he­lyen ita­lo­zott, ami­kor a sér­tett betért és italt ren­delt magá­nak. A nőt azon­ban ittas­sá­ga miatt nem szol­gál­ták ki, ezért ezen fel­há­bo­rod­va han­go­san trá­gár kije­len­tést tett és távo­zott. A vád­lot­tak maguk­ra vet­ték a nő szit­ko­zó­dá­sát, ami­től ide­ge­sek let­tek, mivel nem sok­kal koráb­ban halt meg az édes­any­juk.

Utá­na­ered­tek, a csár­da előt­ti jár­dán köz­re­fog­ták és előbb a fia­ta­labb vád­lott, majd a fivé­re tenyér­rel és ököl­lel ütle­gel­ni kezd­ték a nő fejét. A sér­tett ennek követ­kez­té­ben a föld­re került, ahol a vád­lot­tak tovább ver­ték és a fejét több­ször meg is rúg­ták. A hely­szín­re érke­ző nagy­báty­juk állt közé­jük és vetett véget a nő továb­bi bán­tal­ma­zá­sá­nak.

A táma­dás követ­kez­té­ben a sér­tett élet­ve­szé­lyes kopo­nya­sé­rü­lést szen­ve­dett.

Az ügyész­ség a két fér­fit társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja.

Bűnös­sé­gük­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dön­te­ni.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készül­tek.