Főoldal » Hírek » Rendezvények » Szlovák-magyar ügyészi tapasztalatcsere Nógrád megyében

A határ menti megyék több évti­ze­des ügyé­szi együtt­mű­kö­dé­se kere­té­ben a Nóg­rád Megyei Főügyész­ség látta ven­dé­gül a Besz­ter­ce­bá­nyai Kerü­le­ti Ügyész­ség veze­tő­jét és ügyész kol­lé­gá­it 2018. május 24-25-én.

A szlo­vák és magyar ügyé­szek május 24-én Bujá­kon tar­tot­ták a tapasz­ta­lat­cse­re első nap­ját. A dél­előt­ti kon­zul­tá­ció a közel­múlt­ban fel­újí­tott Ester­há­zy Közös­sé­gi Ház­ban zaj­lott, ahol első­ként dr. Bóna Gyula Nóg­rád megyei főügyész tar­tott ismer­te­tőt a dele­gá­ci­ók leg­utób­bi talál­ko­zá­sa óta hatály­ba lépett új magyar bün­te­tő tör­vény­könyv gya­kor­la­ti tapasz­ta­la­ta­i­ról, az elekt­ro­ni­kus ügy­ke­ze­lés és kap­cso­lat­tar­tás hely­ze­té­ről, vala­mint az ügyész­sé­gi tör­vény vál­to­zá­sa­i­ról. Őt követ­te JuDr. Peter Bedlo­vič besz­ter­ce­bá­nyai kerü­le­ti ügyész úr, aki ismer­tet­te a szlo­vá­ki­ai ügyész­sé­gek­re vonat­ko­zó főbb változásokat.

Ezután Szi­li­né dr. Séber Anita bün­te­tő­jo­gi főügyész­he­lyet­tes tar­tott elő­adást a küszö­bön álló új magyar bün­te­tő­el­já­rá­si kódex­ről, majd JuDr. Peter Oda­loš kerü­le­ti ügyész­he­lyet­tes úr beszélt arról, hogy Szlo­vá­ki­á­ban a hason­ló jel­le­gű vál­to­zá­sok mennyi­re vál­tot­ták be a hoz­zá­juk fűzött reményeket.

A kül­dött­sé­gek a szak­mai napot a bujá­ki Hon­véd Üdü­lő­ben foly­tat­ták, ahol a dél­után folya­mán a köz­jo­gi szak­ágak tevé­keny­sé­ge került ref­lek­tor­fény­be. Előbb dr. Nagy Zsu­zsan­na köz­jo­gi főügyész­he­lyet­tes ismer­tet­te a 2014. óta bekö­vet­ke­zett – igen nagy hord­ere­jű – vál­to­zá­so­kat, majd – köz­jo­gi helyet­te­se távol­lé­té­ben – Bedlo­vič úr beszélt a besz­ter­ce­bá­nyai helyzetről.

A csü­tör­tö­ki hiva­ta­los prog­ram után, a Glatz Osz­kár Műve­lő­dé­si Köz­pont­ban a kül­dött­sé­gek meg­te­kin­tet­ték a helyi nép­tánc­cso­port műso­rát, majd egy kis­fil­met Buják­ról, végül pedig a Glatz Osz­kár tárlatot.

A talál­ko­zó máso­dik nap­ján a dele­gá­ci­ók láto­ga­tást tet­tek a közel­múlt­ban fel­újí­tott Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­sé­gen, ahol ven­dé­ge­ink elis­me­ré­sü­ket fejez­ték ki a magas szín­vo­na­lú elhe­lye­zé­si körül­mé­nyek miatt.

Balas­sa­gyar­mat meg­újult bel­vá­ro­sá­nak meg­te­kin­té­se után a Nóg­rád Megyei Főügyész­sé­gen dr. Kör­men­di­né dr. Veres Orso­lya főügyész­sé­gi ügyész tar­tott rész­le­tes elő­adást a nem­zet­kö­zi bün­te­tő­jo­gi kap­cso­la­ta­ink ala­ku­lá­sá­ról, majd JuDr. Jozef Traj­li­nek úr vázol­ta fel a szlo­vá­ki­ai hely­ze­tet. Mind­ket­ten meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy pél­da­ér­té­kű­ek az ügyész­sé­gek kap­cso­la­tai, a két ország ügyész­sé­gei segí­tő­ké­szek, idő­sze­rű­ek és szak­sze­rű­ek a közös ügyekben.

A talál­ko­zó lezá­rá­sa­kor JuDr. Peter Bedlo­vič kerü­le­ti ügyész úr hiva­ta­lo­san meg­hív­ta 2019. év októ­be­ré­re a Nóg­rád Megyei Főügyész­ség kül­dött­sé­gét egy hason­ló szak­mai talál­ko­zó­ra, Besztercebányára.