Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Szlovákiában indult büntetőeljárás átvételét követően vádemelés - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A tar­tá­si köte­le­zett­ség elmu­lasz­tá­sa vét­sé­ge miatt indult ügy­ben Szlo­vá­ki­á­ban indult eljá­rás, ame­lyet a Leg­főbb Ügyész­ség átvett, az így foly­ta­tott eljá­rás­ban az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a magyar állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki Pár­kány­ban élő gyer­me­ke után a tar­tás­dí­jat nem fizet­te meg. 

A vád­irat sze­rint az esz­ter­go­mi fér­fit szlo­vá­ki­ai bíró­ság a 2016-ban jog­erős hatá­ro­za­tá­val köte­lez­te, hogy a 2012-ben szü­le­tett gyer­me­ke tar­tá­sá­ra előre ese­dé­ke­sen min­den hónap 15. nap­já­ig havi 50,00 Euro tar­tás­dí­jat fizes­sen meg a pár­ká­nyi jogo­sult, a gyer­mek anyja részére.

A férfi a 2018. szep­tem­ber 1-től vizs­gált idő­szak­ban a tartásdíj-fizetési köte­le­zett­sé­gé­nek önhi­bá­já­ból, rész­ben nem tett ele­get. Beje­len­tett mun­ka­vi­szonyt nem léte­sí­tett, bár egész­sé­ges, továb­bá alkal­mi mun­kák­ból rend­sze­res jöve­del­me van. 2018. decem­ber 10. és 2019. feb­ru­ár 4. között regiszt­rált állás­ke­re­ső volt, ezt köve­tő­en az állás­ke­re­sé­si támo­ga­tás­tól visszalépett.

A férfi a 2018. szep­tem­ber, októ­ber és novem­ber hóna­pok­ra, vala­mint 2019. már­ci­u­sá­tól a vád­eme­lé­sig eltelt továb­bi 20 hónap­ra össze­sen 1150 Euro tartásdíj-hátralékot hal­mo­zott fel.

A bűn­cse­lek­mény miatt Szlo­vá­ki­á­ban indult bün­te­tő­el­já­rás, ame­lyet Magyar­or­szág Leg­főbb Ügyész­sé­ge átvett, a nyo­mo­zást az Esz­ter­go­mi Rend­őr­ka­pi­tány­ság fejez­te be.

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítélje.