Főoldal » Archív » Szociális ügyintézőt bántalmazott - rács mögé került

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­te, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te, vala­mint garáz­da­ság vét­sé­ge miatt kez­de­mé­nyez­te egy 30 éves bün­te­tett elő­éle­tű eleki férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki­nek a ter­hé­re több sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény róható.

A gya­nú­sí­tott 2018. augusz­tus 30-án dél körül Ele­ken, a Dózsa utcán meg­szó­lí­tot­ta az Eleki Közös Önkor­mány­za­ti Hiva­tal egyik szo­ci­á­lis ügy­in­té­ző­jét és szá­mon kérte rajta, hogy koráb­bi köz­ér­de­kű munka bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sa során hogyan viszo­nyult hozzá. A gya­nú­sí­tott bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­te meg a sér­tet­tet, illet­ve egy alka­lom­mal a nya­ká­nál fogva meg­ra­gad­ta és meg­lök­te, majd közöl­te vele, hogy amennyi­ben a közel­jö­vő­ben vég­re­haj­tan­dó köz­ér­de­kű munka bün­te­té­se során késni fog a kije­lölt mun­ká­ból, vagy onnan hama­rabb távo­zik, az ügy­in­té­ző a mun­ká­ban nem töl­tött időt is valót­la­nul iga­zol­ja le neki. A sér­tett szo­ci­á­lis ügy­in­té­ző önkor­mány­za­ti igaz­ga­tá­si szerv­nél köz­ha­tal­mi fel­ada­tot ellá­tó, szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő sze­mély, aki­nek tevé­keny­sé­ge a szerv ren­del­te­tés­sze­rű műkö­dé­sé­hez tar­to­zik, ezért hiva­ta­los sze­mély­nek minősül.

Ezen felül a gya­nú­sí­tott 2018. máju­sá­ban egy eleki ben­zin­kú­ton úgy meg­vert és meg­rú­gott egy fér­fit, hogy az 8 napon túl gyó­gyu­ló felkarcsont-törést szen­ve­dett el. 2018. júli­u­sá­ban pedig saját barát­nő­jét bán­tal­maz­ta, több alka­lom­mal ököl­lel és tenyér­rel meg­ütöt­te, aka­ra­ta elle­né­re beül­tet­te az autó­já­ba és egy gyu­lai lakás­ba vitte.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt került sor, más­részt mert alap­pal fel­té­te­lez­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a tanúk meg­fé­lem­lí­té­sé­vel vagy befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­né, továb­bá a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennáll.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja 1 hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását