Főoldal » Hírek » Szolgálaton kívüli biztonsági őr késelt egy szórakozóhelyen – vádemelés - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye-videóval

A vád sze­rint a 29 éves férfi egy VII. kerü­le­ti szó­ra­ko­zó­he­lyen - ahol biz­ton­sá­gi őrként dol­go­zott - meg­ké­sel­te isme­rő­sét, aki miatt el akar­ták bocsá­ta­ni a mun­ka­he­lyé­ről. A főügyész­ség a fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­irat sze­rint az egyik vád­lott - egy 29 éves férfi - biz­ton­sá­gi őrként dol­go­zott egy VII. kerü­le­ti szó­ra­ko­zó­he­lyen. 2020. júni­us 29-én egy isme­rő­sé­vel, a sér­tet­tel együtt ita­lo­zott a vád­lott laká­sán, és kábí­tó­szert is fogyasztottak.

A két férfi késő dél­után azon­ban össze­szó­lal­ko­zott egy koráb­bi sére­lem miatt. A sér­tett haza­ment és fel­hív­ta a vád­lott egyik mun­ka­tár­sát, aki előtt nega­tív szín­ben tün­tet­te fel a vád­lot­tat. Ennek hatá­sá­ra végül a vád­lott­nak tele­fo­non fel akart mon­da­ni a főnöke.

Ezek után mind­két férfi a vád­lott mun­ka­he­lyé­re, a VII. kerü­le­ti szó­ra­ko­zó­hely­re ment. Itt a vád­lott meg­kér­te egy 27 éves isme­rő­sét, az ügy másik vád­lott­ját, hogy men­jen vele, mert egy konf­lik­tust sze­ret­ne ren­dez­ni, vala­mint magá­hoz vett egy zseb­kést is.

Ami­kor a vád­lott meg­lát­ta, hogy a sér­tett a kol­le­gá­i­val beszél­get, szi­dal­maz­ni kezd­te és rátá­madt a fér­fi­ra, aki véde­kez­ni kény­sze­rült. A bán­tal­ma­zás­ba bekap­cso­ló­dott a vád­lott társa, a 27 éves férfi is, a sér­tet­tet ütle­gel­ni kezd­te. Ezt kihasz­nál­va, a 29 éves vád­lott a sér­tett­hez lépett, és a nála lévő zseb­kés­sel meg­szúr­ta őt a hátán. Ekkor a jelen­lé­vő biz­ton­sá­gi őrök szét­vá­lasz­tot­ták a verekedőket.

A szú­rás­sal a vád­lott élet­ve­szé­lyes sérü­lést oko­zott a sértettnek.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let­ben lévő 29 éves fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban. 27 éves tár­sá­val szem­ben garáz­da­ság vét­sé­ge a vád, és az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­za, hogy a bíró­ság őt ítél­je pénzbüntetésre.

A tér­fi­gye­lő kame­rák rög­zí­tet­ték a vere­ke­dést, a fel­vé­tel az Ügyész­ség You­tu­be csa­tor­ná­ján, az aláb­bi lin­ken megtekinthető: