Főoldal » Hírek » Szőlőkaróval, kaszával és harci kutyával támadtak saját rokonaikra - vádemelés a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más  bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy fia­tal­ko­rú­val és apjá­val, vala­mint tár­sa­ik­kal szem­ben, akik éjsza­ka ott­ho­nuk­ban tör­tek rá roko­na­ik­ra, és bán­tal­maz­ták őket.

A vád­irat sze­rint az első­ren­dű vád­lott élet­tár­si kap­cso­la­ta meg­rom­lá­sát köve­tő­en 2019. júli­us 8-án este egy vita során volt élet­tár­sát, vala­mint lányát fel­po­foz­ta az utcán, mire a lánya élet­tár­sa köz­be­lé­pett, ellök­te a férfit.

Ezt köve­tő­en a vád­lott ott­hon csa­lád­tag­ja­i­nak azt állí­tot­ta, hogy lánya élet­tár­sa és annak csa­lád­ja bán­tal­maz­ták. Ezért fia­tal­ko­rú fiá­val, vala­mint test­vé­rei gyer­me­ke­i­vel vas­csö­vet, sző­lő­ka­rót és kaszát vet­tek maguk­hoz, és azok­kal fel­fegy­ver­kez­ve egy harci kutyá­val együtt elmen­tek a férfi lányá­nak lakóhelyére.

A toló­zár­ral bezárt kaput berúg­ták, a ház tulaj­do­no­sá­ra ráuszí­tot­ták a kutyát, és az bele­ha­ra­pott a sér­tett­be. A férfi és fia a náluk lévő esz­kö­zök­kel a fején meg­ütöt­ték a sér­tet­tet, aki a bán­tal­ma­zás foly­tán meg­szé­dült, és egy padra rogyott.

Ezt köve­tő­en a férfi fiá­val és négy uno­ka­öccsé­vel együtt közö­sen rátá­madt a nő élet­tár­sá­ra, a náluk lévő esz­kö­zök­kel fejét és véde­ke­zés­ként maga elé emelt kezét ütle­gel­ték. A fér­fi­ak köz­ben a nőt is meg­ütöt­ték, aki pró­bált élet­tár­sa védel­mé­re kelni.

Az idő­sebb sér­tett élet­ve­szé­lyes, a nő nyolc napon túl gyó­gyu­ló, míg élet­tár­sa nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban ese­té­ben is fenn­állt a súlyo­sabb sérü­lés kiala­ku­lá­sá­nak veszélye. 

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, míg fiá­val szem­ben fia­tal­ko­rú­ak fog­há­zá­ban letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az élet­ve­szé­lyes sérü­lést ered­mé­nye­ző bán­tal­ma­zás­ban bűn­se­géd­ként köz­re­mű­kö­dő tár­sa­ik­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés az indítvány.

Az ügyész­ség az eljá­rás gyor­sí­tá­sa érde­ké­ben az elkö­ve­tők bűnös­sé­get beis­me­rő val­lo­má­sa ese­té­re mér­té­kes indít­ványt tett a vádban.