Főoldal » Archív » Szórakozásnak indult, rablással végződött

A vád­lot­tak 2017. júni­us 6-án késő este egy nagyobb tár­sa­ság­gal szó­ra­koz­tak Salgótarjánban.

A tár­sa­ság fel­osz­lá­sát köve­tő­en a város­köz­pont felé indul­tak, ahol a sér­tett egy már zárva lévő szó­ra­ko­zó­hely lép­cső­jén ült. Ami­kor ész­re­vet­ték, oda­men­tek hozzá és meg­lát­ták a kezé­ben a tele­fon­ját. Ekkor fel­szó­lí­tot­ták, hogy a tele­fon­ból töröl­je ki az ada­ta­it és adja oda nekik azt.

A sér­tett több­ször is kérte, hogy hagy­ják őt békén, ennek elle­né­re tovább­ra is a tele­fon­ját akar­ták meg­sze­rez­ni tőle, és ennek nyo­ma­té­ko­sí­tá­sa érde­ké­ben verés­sel fenye­get­ték meg. A fia­tal férfi azon­ban nem adta át a tele­font, ezért mind­két elkö­ve­tő ököl­lel ütni kezd­te a sér­tett fejét, a fia­tal­ko­rú vád­lott pedig fejbe is rúgta őt, majd elvet­te tőle a tele­font. A tet­te­sek tovább­ra is ragasz­kod­tak ahhoz, hogy a tele­fon tulaj­do­no­sa abból ada­ta­it töröl­je ki, aki erre nem volt haj­lan­dó, így ismét ütni kezd­ték őt, miköz­ben egyi­kük a meg­ré­mült sér­tett tás­ká­ját is átkutatta.

Mind­ezek után a vád­lot­tak a hely­szín­ről a tele­fon­nal együtt elmentek.

A sér­tett az őt ért bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben zúzó­dá­sos és hám­hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el a kezén és az arcán, az arcát ért ököl­üté­sek és rúgá­sok miatt azon­ban súlyo­sabb, csont­tö­ré­ses sérü­lé­se­ket is szen­ved­he­tett volna, ezek elma­ra­dá­sa kizá­ró­lag a vélet­len­nek volt köszönhető.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés kisza­bá­sát, míg fel­nőtt tár­sá­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vádiratában.