Főoldal » Hírek » Szórólapot osztogató idős férfira támadt - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol egy 51 éves fér­fit, aki pár hónap­pal ezelőtt Óbu­dán egy szó­ró­la­pot osz­to­ga­tó 83 éves fér­fi­ra támadt.

A vád­irat sze­rint a 83 éves sér­tett 2022. ápri­lis 3-án dél­előtt, egy III. kerü­le­ti áru­ház bejá­ra­ta előtt, egy poli­ti­kai célú civil szer­ve­ző­dés fel­ké­ré­sé­re szó­ró­la­po­kat osz­to­ga­tott a járó­ke­lők­nek. Az idős­ko­rú férfi ennek során egy előt­te elha­la­dó - a későb­bi vád­lott tár­sa­sá­gá­ban lévő - nő felé is nyúj­tott egy szó­ró­la­pot. A nő ekkor várat­la­nul szit­ko­zód­ni kez­dett, miköz­ben kitép­te a sér­tett kezé­ből a szó­ró­la­po­kat, majd azo­kat össze­gyűr­te és a föld­re dobta. A nő ezután a későb­bi vád­lot­tal együtt távo­zott a hely­szín­ről. A sér­tett ekkor össze­szed­te az össze­gyűrt szó­ró­la­po­kat, majd azo­kat az áru­ház bejá­ra­tá­nál lévő kuká­ba dobta.

Ekkor tért vissza a hely­szín­re a férfi, aki indu­la­to­san, heves vitát kez­de­mé­nye­zett az idős­ko­rú fér­fi­val. A szó­vál­tá­suk során a vád­lott egy hir­te­len moz­du­lat­tal meg­ra­gad­ta a sér­tett váll­tás­ká­já­nak szí­ját és annál fogva az idős fér­fit a föld­re rán­tot­ta. Az elkö­ve­tő ezután a föl­dön fekvő fér­fit hát­ra­hagy­va, siet­ve távo­zott a helyszínről.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja és arra tett indít­ványt a vád­irat­ban, hogy a bíró­ság az ügy­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hoz­zon érde­mi dön­tést, a fér­fi­val szem­ben bün­te­tő­vég­zés­sel pénz­bün­te­tést szab­jon ki.

A fel­vé­te­len a garáz­da­ság és annak előz­mé­nye látható.