Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Agyonverte ismerősét egy arlói férfi

Külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség egy 20 éves fér­fi­val szemben.

A vád­lott és a 67 éves sér­tett férfi az arlói búcsú­ban szó­ra­koz­tak 2015. szep­tem­be­ré­ben. Külön tár­sa­ság­ban vol­tak, de a falu kocs­má­já­ban mégis egy­más mellé keve­red­tek. Mind­ket­ten erő­sen itta­sak vol­tak. A sér­tett az esti órák­ban távoz­ni akart, de a pul­tos a férfi ittas­sá­ga  miatt nem akar­ta oda­ad­ni neki a kerékpárját.

A vád­lott fel­aján­lot­ta, hogy segít haza­vin­ni az idős embert, aki ezért még egy ital­ra is meghívta.

Együtt indul­tak a sér­tett laká­sa felé, a kerék­párt a vád­lott tolta, másik kezé­vel az ittas sér­tet­tet támo­gat­ta. Útköz­ben a sér­tett vitá­ba keve­re­dett  fia­tal fér­fi­val, aki emi­att a föld­re lökte őt. A föl­dön ülő sér­tett fejé­be több­ször bele­rú­gott, majd a leha­nyat­ló férfi fejé­re, nya­ká­ra, tes­té­re több­ször nagy erő­vel ráug­rott. Ezután távo­zott  a helyszínről.

A zajra egy ott lakó férfi ment ki az utcá­ra és érte­sí­tet­te a men­tő­ket, akik azon­ban a sér­tett éle­tét már nem tud­ták meg­men­te­ni. A vád­lott rövid idő múlva vissza­tért a hely­szín­re, ahol az intéz­ke­dő rend­őrök elfogták.

Az idős férfi halá­la súlyos kopo­nya­tö­rés és agy­sé­rü­lés miatt követ­ke­zett be.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben a  főügyész­ség fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.