Főoldal » Archív » Szteroidot és hamis gyógyszert árult két férfi Somogy Megyében

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség til­tott tel­je­sít­mény­fo­ko­zó szer­rel vissza­élés bűn­tet­te és egész­ség­ügyi ter­mék meg­ha­mi­sí­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat két kapos­vá­ri férfi ellen, akik 2016. év nya­rán a dop­ping elle­ni lis­tán sze­rep­lő sze­re­ket és hamis gyógy­szert árultak.

A két fér­fi­től, akik közül az egyik sze­mé­lyi edző­ként dol­go­zott egy edző­te­rem­ben, isme­rő­se­ik és köze­li bará­ta­ik a sport­tel­je­sít­mé­nyük foko­zá­sa érde­ké­ben vásá­rol­ták meg az ille­gá­lis, keres­ke­del­mi for­ga­lom­ban nem kap­ha­tó sze­re­ket. Az egyik vád­lott olyan poten­cia­nö­ve­lő tab­let­tát is eladott, amely­nek for­ga­lom­ba hoza­ta­lát Magyar­or­szá­gon nem engedélyezték.

Az ügyész­ség a volt sze­mé­lyi edző­vel szem­ben, aki fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt árul­ta a til­tott sze­re­ket, vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, míg tár­sá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, illet­ve sze­rek eladá­sá­ból szár­ma­zó pénz­összeg elkob­zás­ra is tett indítványt.