Főoldal » Hírek » Legfőbb Ügyészség » Szünetel a személyes félfogadás az ügyészségeken - a Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a jár­vány­ügyi hely­zet rom­lá­sá­ra figye­lem­mel elren­del­te, hogy a mai nap­tól a sze­mé­lyes fél­fo­ga­dás vala­mennyi ügyész­sé­gen hatá­ro­zat­lan időre szünetel.

Az ügyész­sé­gek az ügy­fél­szol­gá­la­ti tevé­keny­sé­get tele­fo­non és elekt­ro­ni­kus úton biz­to­sít­ják. A ren­del­ke­zés az idé­zé­se­ket nem érin­ti, ha sze­mé­lyes meg­je­le­nés­re vonat­ko­zik az idé­zés, a meg­je­le­nés tovább­ra is kötelező.

Az új koro­na­ví­rus okoz­ta meg­be­te­ge­dé­sek ter­je­dé­sé­nek aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben továb­bi biz­ton­sá­gi intéz­ke­dé­sek beve­ze­té­se is megtörtént.

Az ügyész­sé­gek közös hasz­ná­la­tú helyi­sé­ge­i­ben, vala­mint ha egy ügyész­sé­gi helyi­ség­ben egy­szer­re töb­ben tar­tóz­kod­nak, az orrot és a szá­jat elta­ka­ró maszk hor­dá­sa köte­le­ző. Bíró­ság, más ható­ság előt­ti ügyé­szi meg­je­le­nés ese­tén, vala­mint a hiva­ta­li gép­ko­csik hasz­ná­la­ta során sem mel­lőz­he­tő a maszk.

Ügyel­ni kell a távol­ság­tar­tás­ra és a kéz­fer­tőt­le­ní­tő rend­sze­res használatára.

A kilin­csek, és más hason­ló, több sze­mély által rend­sze­re­sen érin­tett felü­le­tek gya­ko­ri fer­tőt­le­ní­té­se szin­tén a véde­ke­zést szolgálja.