Főoldal » Hírek » Tájékoztatás papír alapú, illetve egyéb, nem elektronikus küldemények kezeléséről

Tájé­koz­tat­juk, hogy a veszély­hely­zet kihir­de­té­sé­ről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. ren­de­let­tel kihir­de­tett jár­vány­ügyi veszély­hely­zet ide­jén az ügyész­ség­re érke­ző papír alapú, illet­ve egyéb, nem elekt­ro­ni­kus kül­de­mé­nye­ket az eset­le­ges fer­tő­zés­ve­szély­re tekin­tet­tel két (2) napra úgy­ne­ve­zett irat­ka­ran­tén­ba kell helyez­ni, és azon a továb­bi ügy­ke­ze­lé­si intéz­ke­dé­se­ket csak ezután lehet végrehajtani.

A fen­ti­ek­re figye­lem­mel kér­jük, hogy lehe­tő­ség sze­rint elekt­ro­ni­kus úton for­dul­jon az ügyész­ség­hez. Az elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zés lehe­tő­sé­ge­i­ről és sza­bá­lya­i­ról hon­la­punk e-ügyintézés menü­pont­já­ban tájékozódhat.