Főoldal » Hírek » Találkozó David Pressman, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete és Dr. Polt Péter legfőbb ügyész között

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész hiva­ta­lá­ban bemu­tat­ko­zó láto­ga­tás­ra fogad­ta David Press­man urat, az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok magyar­or­szá­gi nagykövetét. 

David Press­man nagy­kö­vet úr 2022 augusz­tu­sá­tól látja el fel­ada­ta­it hazánk­ban, a mos­ta­ni meg­be­szé­lés a felek között az első hiva­ta­los talál­ko­zó volt.

A meg­be­szé­lé­sen a leg­főbb ügyész bemu­tat­ta az ügyész­ség­nek a magyar jog­rend­szer­ben betöl­tött sze­re­pét, hatás­kö­re­it, alkot­má­nyos hely­ze­tét. Kiemel­te az ügyész­ség kor­rup­ció­el­le­nes tevé­keny­sé­gét, amely kap­csán kitért a „kiegé­szí­tő pót­ma­gán­vád” intéz­mé­nyé­re, amely a kor­rup­ció elle­ni fel­lé­pés egy új esz­kö­ze. Hang­sú­lyoz­ta a külön­bö­ző uniós és nem­zet­kö­zi szer­ve­ze­tek­kel foly­ta­tott együtt­mű­kö­dés fon­tos­sá­gát, külön kiemel­te a Nem­zet­kö­zi Ren­dé­sze­ti Aka­dé­mi­á­val (ILEA) fenn­ál­ló, több évti­ze­des, kivá­ló part­ne­ri kapcsolatot.

Az ame­ri­kai fél a magyar ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­nek jogi és gya­kor­la­ti kér­dé­se­i­ről, az Euró­pai Ügyész­ség­gel fenn­ál­ló kap­cso­la­tá­ról, vala­mint a kor­rup­ció elle­ni fel­lé­pés új esz­kö­ze­i­ről tájé­ko­zó­dott. A részt­ve­vők egyet­ér­tet­tek abban, hogy a magyar ügyész­ség és az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok ügyé­szi szer­vei közöt­ti kivá­ló mun­ka­kap­cso­lat továb­bi mélyí­té­se a bün­te­tő­el­já­rá­sok haté­kony­sá­gá­nak érde­két szolgálja.

A felek a talál­ko­zó végén az együtt­mű­kö­dés továb­bi erő­sí­té­sét tűz­ték ki célul.