Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Talált rendszámtáblát szerelt fel versenyautójára a kaposvári férfi-a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye-FOTÓKKAL

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 21 éves kapos­vá­ri fér­fit, aki más autó­hoz tar­to­zó rend­szá­mot sze­relt fel az álta­la épí­tett ver­senyu­tó­ra azért, hogy azt köz­úton is kipróbálhassa.

A fia­tal férfi sza­bad­ide­jé­ben autó­ver­seny­zés­sel és autó­sze­re­lés­sel is fog­lal­ko­zik, azon­ban az álta­la össze­sze­relt gép­jár­mű­vel az utcán nem köz­le­ked­he­tett volna, hiszen az for­gal­mi enge­déllyel, rend­szám­mal és köte­le­ző biz­to­sí­tás­sal sem rendelkezett.

Azért, hogy a lebu­kást elke­rül­je, a férfi az autó­já­ra 2020 augusz­tu­sá­ban egy évek óta lejárt kül­föl­di rend­szá­mot sze­relt fel, a pró­ba­úton azon­ban fel­fi­gyel­tek rá a rend­őrök, aki­ket meg­lát­va hir­te­len tolat­ni kez­dett, mellyel magá­ra vonta a figyelmet.

A jár­őrök végül intéz­ke­dés alá von­ták a sofőrt, aki a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét már a hely­szí­nen beismerte.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a 2020. szep­tem­ber 3-án meg­tar­tott tár­gya­lá­son az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a bün­tet­len elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­bá­nó vád­lott bűnös­sé­gét, akit egy év hat hónap­ra pró­bá­ra bocsá­tott. Az íté­le­tet az ügyész­ség és a véde­lem is tudo­má­sul vette.