Főoldal » Archív » Tanút próbált befolyásolni - letartóztatását indítványozták

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint kés­sel fel­fegy­ver­kez­ve és két társa kísé­re­té­ben pénzt köve­telt és kapott egy sér­tet­től, majd az ügy­ben sze­rep­lő, őt fel­is­me­rő tanút pró­bál­ta nyo­más alá helyez­ni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az elkö­ve­tő és két társa 2020 feb­ru­ár­já­ban maszk­ban és kés­sel fel­fegy­ver­kez­ve érke­zett az autó­sze­re­lő fog­lal­ko­zá­sú sér­tett­hez, majd tőle egy vitás alkat­rész árá­val kap­cso­lat­ban köve­tel­tek pénzt.

A köve­te­lés­nek nyo­ma­té­kot adva az elkö­ve­tő több­ször ököl­lel arcon ütöt­te és egy ízben fejbe is rúgta a sér­tet­tet, míg tár­sai jelen­lé­tük­kel biz­to­sí­tot­ták a cse­lek­ményt. Végül negy­ven­ezer forin­tot tud­tak behaj­ta­ni a sér­tet­ten, aki az elkö­ve­tő­ben fel­is­mer­te egy isme­rő­sét. A cse­lek­mény­nek tanú­ja volt a sér­tett élet­tár­sa is.

A sér­tett val­lo­má­sa alap­ján az elkö­ve­tőt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki az ügy­ben fel­fegy­ver­kez­ve és cso­por­to­san elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te miatt.

A nyo­mo­zás során kide­rült, hogy a gya­nú­sí­tott fel­vet­te a kap­cso­la­tot a sér­tett élet­tár­sá­val, aki­től – mivel tanú­ként őt is kihall­gat­ták – arról akart infor­má­ci­ót sze­rez­ni, hogy kit ismert fel a masz­kos fér­fi­ak közül. A gya­nú­sí­tott ezzel arról akart meg­győ­ződ­ni, hogy rá nézve tett-e ter­he­lő val­lo­mást a sér­tett élet­tár­sa, aki féle­lem­ből elő­ször nem is mert elle­ne val­la­ni, de később mégis vál­toz­ta­tott tanú­val­lo­má­sán.

Figye­lem­mel az elkö­ve­tő ezen maga­tar­tá­sá­ra, a Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­nak veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét.