Főoldal » Hírek » Tapétavágóval fenyegetve rabolt a buszpályaudvar várótermében - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő a bajai busz­pá­lya­ud­var váró­ter­mé­ben egy tapé­ta­vá­gó szi­két kezé­ben tart­va, torka elvá­gá­sá­val fenye­ge­tett meg egy fér­fit azért, hogy a pén­zét megszerezze.

A vád­irat sze­rint a csát­al­jai férfi három fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt, 2022. ápri­lis 18-án, este, a bajai távol­sá­gi busz­pá­lya­ud­var váró­ter­mé­ben a kabát­ja zse­bé­ből kivett egy papír­vá­gó szi­két, amely­nek a pen­gé­jét kitol­va torka elvá­gá­sá­val fenye­ge­tett meg egy fér­fit, ha nem ad neki pénzt. A rabló a szi­két a sér­tett arca előtt tart­va ki-betologatta és tovább fenye­get­te azzal, hogy levág­ja a fejét is.

A sér­tett a fenye­ge­tés hatá­sá­ra átadott a rab­ló­nak 6.000 forin­tot, aki még kért 500 forin­tot. Miu­tán ezt is meg­kap­ta, a vád­lott elhagy­ta a váró­ter­met. Rövi­de­sen azon­ban vissza­tért és ismét fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy adjon neki továb­bi 2 ezer forin­tot. Félel­mé­ben a sér­tett ennek is ele­get tett, majd kiment a pálya­ud­var infor­má­ci­ós pult­já­hoz és tele­fo­non rend­őri segít­sé­get kért.

Távol­lé­tét kihasz­nál­va, a rabló a sér­tett váró­te­rem­ben hagyott kabát­ját magá­hoz vette és távo­zott a helyszínről.

A bajai rend­őrök a rab­lót még aznap este elfog­ták, a pénz egy részét, vala­mint a kabá­tot lefog­lal­ták és vissza­ad­ták a sértettnek.

Az ügyész­ség a fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ügyé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.