Főoldal » Hírek » Targoncával akarta megölni munkatársát – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben egy férfi meg­pró­bál­ta meg­öl­ni a munkatársát.

A tény­ál­lás sze­rint a dél-koreai férfi cso­port­ve­ze­tő­ként, a mon­gol férfi taka­rí­tó­ként dol­go­zott egy komá­ro­mi telep­he­lyen. 2020. május 9-én a mun­ka­vég­zés során a vád­lott kezé­vel jelez­ve arra szó­lí­tot­ta fel a sér­tet­tet, hogy másszon be a sze­mét gyűj­té­sé­re szol­gá­ló taka­ró­fó­li­á­ba. A sér­tett til­ta­ko­zott, azon­ban a vád­lott betol­ta őt a zsák­sze­rű fóli­á­ba, annak szé­le­it fel­húz­ta, a szá­ját össze­fog­ta, így az zárt álla­pot­ban maradt. Ezt köve­tő­en kezé­vel intett egyik mun­ka­tár­sá­nak, hogy a tar­gon­cá­val nyom­ja össze a kb. más­fél méter magas fólia­zsá­kot. A tar­gon­cás nem tudott róla, hogy abban egy ember tar­tóz­ko­dik, ezért a tar­gon­ca vil­lá­i­val meg­kezd­te a fólia össze­nyo­má­sát. Ennek során a sér­tett fel­ki­ál­tott, a tar­gon­cás pedig azon­nal abba­hagy­ta a műve­le­tet. A vád­lott kisza­ba­dí­tot­ta a sér­tet­tet, mun­ka­tár­sa­ik érte­sí­tet­ték a mentőszolgálatot.

A sér­tett sérü­lé­sei hat hónap alatt gyó­gyul­tak, alsó vég­tag­ja­i­nak bénu­lá­sa miatt nála mara­dan­dó fogya­té­kos­ság ala­kult ki.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a vád­lot­tat -  köz­ve­tett tet­test - ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 8 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, 10 évre a Magyar­or­szág terü­le­té­ről kiutasította.

Köz­ve­tett tet­tes az, aki más sze­mélyt - mint esz­közt -  fel­hasz­nál­va való­sít­ja meg a bűncselekményt.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, elle­ne a vád­lott védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, másod­la­go­san eny­hí­té­sért fellebbezett.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­za, mivel állás­pont­ja sze­rint a férfi bűnös, a kisza­bott bün­te­tés szükséges.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.