Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Társasház tetején termesztette a kábítószert egy tatabányai férfi - Fotókkal

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség ter­mesz­tés­sel elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 27 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy tata­bá­nyai lakó­ház tete­jén mari­hu­á­nát termesztett. 

A vád­lott 2018 máju­sá­ban mari­hu­á­na ható­anya­gú mag­va­kat szer­zett, majd azo­kat cse­rép­be ültet­te. A férfi a mag­va­kat a tár­sas­ház tete­jén haj­tás­dug­vá­nyo­zás­sal sza­po­rí­tot­ta, és 7 tő, 10-14 cm magas­sá­gú növény­egye­det ter­mesz­tett. A nyo­mo­zó ható­ság a kan­na­biszt 2018. júli­us 12-én lefoglalta.

A férfi által ter­mesz­tett kábí­tó­szer a cse­kély mennyi­sé­get meg­ha­lad­ta, mivel a Bün­te­tő Tör­vény­könyv ren­del­ke­zé­sei sze­rint a kábí­tó­szer akkor cse­kély mennyi­sé­gű, ha a kan­na­bisz növény egye­dek száma leg­fel­jebb öt.

A vád­lott által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A férfi bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.