Főoldal » Hírek » Társkereső oldalon, hamis személyazonosságot használva csapta be ismerőseit egy nő - fotóval - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség több rend­be­li csa­lás miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki az inter­ne­ten meg­is­mert fér­fi­ak­tól csa­lárd módon szer­zett pénzt.

A 28 éves nő 2019 júli­u­sá­ban, egy inter­ne­tes társ­ke­re­ső olda­lon regiszt­rált álné­ven. A vele kap­cso­lat­ba került fér­fi­ak­kal az elekt­ro­ni­kus leve­le­zé­sek és tele­fon­be­szél­ge­té­sek során kita­lált sze­mély­azo­nos­sá­got hasz­nált, és azt a lát­sza­tot kel­tet­te, hogy bizal­mi és érzel­mi alapú pár­kap­cso­la­tot sze­ret­ne kialakítani.

A beszél­ge­té­sek során a nő elnyer­te a sér­tet­tek bizal­mát, majd arra hivat­ko­zott, hogy élet­hely­ze­ti vál­sá­ga, beteg hoz­zá­tar­to­zó­já­nak ápo­lá­sa, albér­le­ti díjá­nak kifi­ze­té­se vagy válá­sá­nak ügy­in­té­zé­se miatt anya­gi segít­ség­re szo­rul, ezért magán­köl­csönt kért tőlük.

Ezzel a mód­szer­rel 2019 júli­u­sa és 2020 augusz­tu­sa között 16 fér­fi­től össze­sen több mint 2,5 mil­lió forin­tot csalt ki.

Miu­tán a sér­tet­tek átutal­ták a külön­bö­ző össze­ge­ket, a nő meg­sza­kí­tot­ta velük a kap­cso­la­tot, mivel a köl­csön­kért pénz vissza­fi­ze­té­se egy­ál­ta­lán nem állt szán­dé­ká­ban. A vád­lott a meg­szer­zett pénzt magá­ra köl­töt­te, szá­mí­tó­gé­pet, tele­font és éksze­re­ket vett belőle.

A nyo­mo­zást végző Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság a nő által vásá­rolt érté­kek és a kicsalt pénz egy részét lefog­lal­ta, a leg­több sér­tett pedig kérte kárá­nak megtérítését.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben össze­sen 16 rend­be­li nagyobb, kisebb, ille­tő­leg sza­bály­sér­té­si érték­ha­tárt meg nem hala­dó kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járásbíróságon.

A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, emel­lett ren­del­jen el vagyon­el­kob­zást, a sér­tet­tek által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igény­nek pedig adjon helyt és ennek fede­ze­té­re a lefog­lalt érté­ke­ket tart­sa vissza.