Főoldal » Hírek » Távollétében vádemelés a kaposvári kettős emberölés vádlottja ellen - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés és köz­ve­szély oko­zás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Somogy Megyei Főügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­hez azzal az izra­e­li állam­pol­gár­sá­gú, palesz­tin szár­ma­zá­sú fér­fi­val szem­ben, aki fél­té­keny­ség­ből meg­öl­te barát­nő­je édes­any­ját, majd barát­nő­jé­vel is vég­zett, és hogy cse­lek­mé­nyét lep­lez­ze, fel­gyúj­tot­ta a sér­tet­tek által bérelt lakást.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint, az akkor Frank­furt­ban élő vád­lott 2018 feb­ru­ár­já­ban, Német­or­szág­ban ismer­ke­dett meg a sér­tet­tel, aki egye­te­mi tanul­má­nyai része­ként egy sze­mesz­tert töl­tött kül­föl­dön. Kap­cso­la­tuk hamar komoly­ra for­dult, a vád­lott a fia­tal lányt a csa­lád­já­nak is bemu­tat­ta Izra­el­ben.

2018 októ­be­ré­ben a vád­lott több­ször tar­tóz­ko­dott barát­nő­jé­vel és édes­any­já­val azok kapos­vá­ri albér­le­té­ben, azon­ban az anya nem nézte jó szem­mel lánya kap­cso­la­tát, mivel a vád­lott fél­té­keny volt barát­nő­jé­re és el akar­ta érni, hogy az ne talál­koz­zon más fér­fi­ak­kal a fel­ügye­le­te nél­kül.

A vád­lott agresszív, szá­mon kérő visel­ke­dé­se miatt a lány sza­kí­tott vele, de más­nap kibé­kül­tek, így pár nap­pal később, 2018. októ­ber 21-én, a férfi a sér­tet­tek laká­sá­ban maradt éjsza­ká­ra. A haj­na­li órák­ban a vád­lott fel­kelt és barát­nő­je mel­lől átment a másik szo­bá­ban alvó édes­anyá­hoz, aki­nek egy puha anyag­gal befog­ta orr- és száj­nyí­lá­sát, mely­nek követ­kez­té­ben az asszony pár perc múlva lég­zé­si elég­te­len­ség miatt éle­tét vesz­tet­te.

A vád­lott az anya halá­la után meg­gyúj­tot­ta az ágyat, meg­vár­ta, amíg a beren­de­zés láng­ra kap (1., 2. és 3. kép), majd vissza­ment a még min­dig alvó lány­hoz, akit édes­any­já­hoz hason­ló módon foj­tott meg. A férfi ebben a szo­bá­ban is több helyen tüzet oko­zott (4., 5. és 6., 7. kép), majd a szoba erké­lyé­re (8. kép) mene­kült és segít­sé­gért kia­bált azt a lát­sza­tot kelt­ve, hogy a tűz­eset áldo­za­ta.

A vád­lott gyúj­to­ga­tá­sa miatt a lakás nagy­részt kiégett, szak­sze­rű tűz­ol­tás hiá­nyá­ban a tűz átter­jed­he­tett volna a szom­szé­dos lakás­ra is.

A tűz­ol­tók által kimen­tett és sérü­lést nem szen­ve­dett vád­lott egy napig állt kór­há­zi keze­lés alatt, ahon­nan rög­tön szer­vez­ni kezd­te haza­u­ta­zá­sát, az eset más­nap­ján sze­mély­gép­ko­csi­val Belg­rád­ba, majd onnan repü­lő­gép­pel Izra­el­be uta­zott. Még azelőtt elhagy­ta az orszá­got, hogy a szak­ér­tői vizs­gá­la­tok ered­mé­nye alap­ján kide­rül­he­tett volna, hogy a sér­tet­tek nem bal­ese­ti tűz, hanem ember­ölés követ­kez­té­ben vesz­tet­ték éle­tü­ket.

A vád­lot­tal szem­ben a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2019. már­ci­us 7-én bel­föl­di, majd ügyé­szi indít­vány­ra a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tott ki, pon­tos lakó­he­lye azóta sem ismert.

A Somogy Megyei Főügyész­ség a vád­lot­tat 2019. ápri­lis 9-én távol­lé­vő ter­helt­té nyil­vá­ní­tot­ta.

A főügyész­ség így távol­lé­vő ter­helt­tel szem­ben emelt vádat, mivel az izra­e­li igaz­ság­ügyi ható­sá­gok­nál kez­de­mé­nye­zett kiada­tá­si eljá­rás jelen­leg is folya­mat­ban van.