Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Távoltartás az agresszív unokatestvér ellen - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a bíró­ság bün­te­tő­el­já­rás­jo­gi kény­szer­in­téz­ke­dés­ként távol­tar­tást ren­delt el egy 29 éves szi­rá­ki férfi ellen, aki csa­lád­tag­ja­it fenye­get­te és bántalmazta.

A férfi 2023. janu­ár és ápri­lis között több alka­lom­mal élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te az uno­ka­test­vé­rét, 2023. feb­ru­ár 18-án az esti órák­ban pedig elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en tar­kón is ütöt­te a nőt, aki az ütés­től a föld­re esett, majd miu­tán fel­állt, a férfi több­ször arcon ütöt­te. Az elkö­ve­tő ezen túl 2023. már­ci­us 23-án egy szi­rá­ki ingat­lan udva­rán ököl­lel támadt uno­ka­test­vé­re 15 éves gyer­me­ké­re, aki véde­ke­zés­kép­pen maga elé emel­te a kezét, melyet a férfi olyan nagy erő­vel ütött meg, hogy eltör­te a fia­tal kezét.

A nyo­mo­zó ható­ság súlyos testi sér­tés­sel, zak­la­tás­sal és könnyű testi sér­tés­sel gya­nú­sí­tot­ta meg a férfit.

A folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás­ban a sér­tet­tek távol­tar­tást kér­tek az agresszív rokon­nal szem­ben. Ez a kény­szer­in­téz­ke­dés sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény meg­ala­po­zott gya­nú­ja ese­tén ren­del­he­tő el, ha a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­se nem fel­tét­le­nül szük­sé­ges, ugyan­ak­kor meg­ala­po­zot­tan fel­té­te­lez­he­tő, hogy a sér­tet­tet befo­lyá­sol­ná, meg­fé­lem­lí­te­né, vagy újabb bűn­cse­lek­ményt kísé­rel­ne meg vele szem­ben elkövetni.

A járá­si ügyész­ség a sér­tett kérel­mé­vel egyet­ért­ve a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­sá­gon indít­vá­nyoz­ta a távol­tar­tás elrendelését.

A bíró­ság 4 hónap­ra ren­del­te el a férfi távol­tar­tá­sát, maga­tar­tá­si sza­bály­ként elő­ír­ta, hogy a sér­tet­tek­kel köz­vet­le­nül vagy köz­vet­ve sem lép­het kap­cso­lat­ba, vala­mint lakó­he­lyük­től, mun­ka­he­lyük­től, és álta­luk rend­sze­re­sen – így külö­nö­sen nevelési-oktatási, egész­ség­ügyi, illet­ve val­lás­gya­kor­lá­suk során – láto­ga­tott intéz­mé­nyek­től is tart­sa távol magát.