Főoldal » Hírek » Taxist zsarolt - bíróság elé állította az ügyészség - videóval, fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki egy hét­tel ezelőtt egy zseb­kés­sel nyo­ma­té­ko­sít­va kért köl­csön pénzt egy taxis­tól. A bíró­ság 2 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

A vád sze­rint a 31 éves férfi 2022. janu­ár 9-én, kora este taxit ren­delt a VI. kerü­let­be. A taxis a hely­szín­re érke­zett, majd a vád­lot­tat a XIII. kerü­let, Szent Ist­ván park­hoz vitte. A férfi ekkor kiszállt a taxi­ból, az ott lévő busz­meg­ál­ló­nál rövid ideig beszél­ge­tett egy isme­rő­sé­vel, majd vissza­ült az autó­ba és kérte a sofőrt, hogy a Mar­git híd felé vegyék az irányt.

Nem sok­kal később a férfi arra kérte a sér­tet­tet, hogy áll­ja­nak meg, majd közöl­te vele, hogy szük­sé­ge van 14.000 forint kész­pénz­re, amit mind­járt vissza is ad neki, miu­tán a nála lévő nagyobb cím­le­tű eurót fel­vált­ja forint­ra. A sér­tett azt vála­szol­ta, hogy nincs nála ennyi pénz, nem tud segí­te­ni. A férfi ekkor elő­vett egy zseb­kést, amit a sér­tett által is jól lát­ha­tó­an a comb­já­ra helye­zett. A sér­tett a fenye­ge­tés hatá­sá­ra átadott a vád­lott­nak 14.000 forintot.

Ezt köve­tő­en a ter­helt a VII. kerü­let, Ker­tész utca és Dohány utca sar­ká­hoz vitet­te magát, majd azt állí­tot­ta, hogy pár perc múlva vissza­jön, ezért addig a kabát­ját az autó­ban hagy­ja, ami­ben nagy össze­gű euró van. A vád­lott ezután elhagy­ta a hely­színt. A hát­ra­ha­gyott kabát­ban sem­mi­lyen pénz nem volt.

Az elkö­ve­tőt a rend­őrök már más­nap haj­nal­ban elfog­ták, a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság XIII. Kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság a szük­sé­ges bizo­nyí­té­ko­kat besze­rez­te. A gyors nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként a kerü­le­ti ügyész­ség a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban, még az őri­zet tar­ta­ma alatt, 72 órán belül bíró­ság elé állította.

A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a fér­fit vád­dal egye­ző­en, zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt 2 év 6 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. Az íté­let nem jogerős.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, ami­kor a vád­lott a Szent Ist­ván park­nál egy rövid időre kiszáll a taxi­ból, majd vissza­száll a jár­mű­be, és a taxi elin­dul. Ezután tör­tént a vád sze­rin­ti bűncselekmény. 

A fotók a szem­lén készültek.