Főoldal » Hírek » Téglával dobta meg a feleségét - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 31 éves férfi ellen, aki vita köz­ben fele­sé­gét egy tég­la­da­rab­bal dobta meg.

A vád sze­rint a férfi 2021. augusz­tus 8-án, ittas álla­pot­ban Nóg­rád megyei ott­ho­nuk­ban szid­ta a fele­sé­gét, meg­fog­ta a kar­ját és kirán­gat­ta az udvar­ra, onnan az utcá­ra, és fel­szó­lí­tot­ta őt, hogy távoz­zon a ház­ból. A nő a kapu előtt állva az udva­ron tar­tóz­ko­dó két kis­ko­rú gyer­me­két hívta magá­hoz, ami­kor a kapun belül álló férfi felé dobott egy nagy­mé­re­tű tég­la­da­ra­bot, ami a nő fejét talál­ta el, aki ettől a föld­re esett.

A hang­za­vart ész­le­lő szom­szé­dok hívta hozzá men­tőt, akik ellát­ták a nő sérü­lé­sét. A fele­ség csak könnyeb­ben sérült, de a táma­dás mód­já­ra és esz­kö­zé­re figye­lem­mel a súlyo­sabb arc­ko­po­nya­csont sérü­lés elma­ra­dá­sa csak a sze­ren­csé­nek volt köszönhető.

Ennek meg­fe­le­lő­en az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben súlyos testi sér­tés kísér­le­te miatt emelt vádat, mely­ben indít­vá­nyoz­ta, hogy a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság szab­jon ki pénz­bün­te­tést és köte­lez­ze a táma­dót a 28.991 forint bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.

Az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet tudo­má­nyos mun­ka­tár­sá­val készí­tett, csa­lá­don belü­li bán­tal­ma­zás­ról szóló videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: https://ugyeszseg.hu/az-otthonodban-is-jogod-van-a-biztonsaghoz-2/