Főoldal » Archív » Téglával dobta meg riválisa autóját, rács mögé kerülhet - vádemelés

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egy rét­sá­gi nő elzá­rá­sát indít­vá­nyoz­za garáz­da­ság vét­sé­ge miatt, mert a vád­lott szán­dé­ko­san meg­ron­gál­ta hara­go­sa autóját.

A vád sze­rint 2019 júli­u­sá­ban a sér­tett a gép­ko­csi­já­val azért érke­zett a vád­lott laká­sá­hoz, hogy onnan a vád­lott volt élet­tár­sá­val elhoz­zák a férfi bútorait.

Az elkö­ve­tő az autó meg­ér­ke­zé­se­kor kisza­ladt a háza előt­ti útsza­kasz­ra és szi­dal­maz­ni kezd­te a nőt. Majd a jármű ablak­tör­lő lapát­ját letör­te és azzal több­ször ráütött a gép­ko­csi bal első ajta­já­ra. Ezután vissza­sza­ladt lakó­he­lye udva­rá­ra, ott fel­ka­pott egy tég­lát és azt az autó­hoz dobta. A sér­tett a táma­dás miatt a jár­mű­vel elin­dult, a vád­lott – gya­lo­go­san – szi­dal­maz­va követ­te, majd egy ház vako­lat­da­rab­ja­i­val dobál­ni kezd­te az utca végén lepar­ko­ló, a sze­mély­gép­ko­csi­já­ból kiszál­ló és a rend­őr­ség­re tele­fo­ná­ló nőt.

A vád­lott a gép­ko­csi meg­ron­gá­lá­sá­val 48.000,- Ft kárt oko­zott, a sér­tett sze­mé­lyi sérü­lést nem szenvedett.

Az ügyész­ség a 2018-ban ugyan­csak garáz­da­ság miatt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt vád­lot­tal szem­ben benyúj­tott vád­ira­tá­ban a nővel szem­ben – a bűn­is­mét­lés­re figye­lem­mel – elzá­rás bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint az oko­zott kár és a 165.000,- Ft bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re köte­le­zé­sét indítványozta.

Az elzá­rást a 2013-ban hatály­ba lépett Bün­te­tő Tör­vény­könyv vezet­te be új bün­te­té­si nem­ként, szé­le­sí­ten­dő a bíró­ság által alkal­maz­ha­tó jog­hát­rá­nyok körét. Az elzá­rás egy rövid, leg­fel­jebb 90 napra elren­del­he­tő bün­te­tés, amely cse­ké­lyebb tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mé­nyek ese­tén és főként azok­kal az elkö­ve­tők­kel szem­ben alkal­ma­zan­dó, akik­kel szem­ben szo­ci­á­lis, gaz­da­sá­gi, csa­lá­di vagy élet­ko­ri viszo­nya­ik­ra tekin­tet­tel más bün­te­tés kisza­bá­sa cél­sze­rűt­len lenne, de az újabb bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től való vissza­tar­tá­suk érde­ké­ben érde­mi szank­ci­ó­val szük­sé­ges súj­ta­ni őket.