Főoldal » Archív » Téglával leütötte, majd megkötözte és a fáskamrában hagyta az idős házaspárt

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen több­szö­rö­sen minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott meg­is­mer­ke­dett Szik­szón egy idős­ko­rú házas­pár­ral. A vád­lott szó­be­széd­ből tudo­más­sal bírt arról, hogy való­szí­nű­leg több mil­lió forint kész­pénzt tar­ta­nak a lakásukon.

2011 ápri­li­sá­ban egy isme­ret­len, magát mis­kol­ci rend­őr­nek kiadó férfi nyil­vá­nos tele­fon­fül­ké­ből fel­hív­ta az idős házas­párt azzal, hogy ide­gen sze­mé­lyek mász­tak be a kert­jük­be. Kol­lé­gái 10-15 perc múlva a hely­szín­re érkez­nek, ezért beju­tá­suk érde­ké­ben hagy­ják nyit­va a kert­ka­put. A házas­pár nyolc­van­há­rom éves férfi tag­já­nak azon­ban gya­nús­sá vált, hogy mis­kol­ci rend­őrök érkez­nek, hol­ott nem ahhoz a rend­őr­ka­pi­tány­ság­hoz tar­toz­nak, ezért fel­hív­ta a rend­őr­sé­get, és az ügye­le­tes tiszt arra kérte, hogy ne enged­je­nek be sen­kit a laká­suk­ba. Ha gya­nús sze­mé­lyek jelen­né­nek meg, ismé­tel­ten tele­fo­nál­ja­nak. Negyed­óra eltel­té­vel több­ször becsen­get­tek a házas­pár­hoz, így tele­fo­nál­tak a rend­őr­sé­gi ügye­let­re, azon­ban mire a jár­őrök kiér­kez­tek, az isme­ret­le­nek eltávoztak.

Más­nap este a vád­lott házá­nak udva­rán magá­hoz vett egy kera­mit tég­lát, és egy gom­bo­lyag műanyag köte­let, és innen az idős házas­pár ingat­la­ná­hoz indult azzal a szán­dék­kal, hogy érté­ke­i­ket meg­sze­rez­ze. Becsen­ge­tett a házba, a házas­pár pedig been­ged­te, mivel felismerték.

A vád­lott az udva­ron mind­két sér­tet­tet több­ször, nagy erő­vel a fején meg­ütöt­te. A már maga­te­he­tet­len fér­fit a fás­kam­rá­ba húzta, lába­it és keze­it össze­kö­töz­te, ugyan­így a het­ven­ki­lenc éves nőt is össze­kö­töz­te, és a fészer­be vonszolta.

A vád­lott ezután átku­tat­ta a házat, de az ott elrej­tett két­száz­ezer forint kész­pénzt nem talál­ta meg, az ajtót kulcs­ra zárta és eltá­vo­zott. A maguk­ra hagyott sér­tet­tek a durva kopo­nya­csont­tö­ré­ses sérü­lé­se­ik követ­kez­té­ben a hely­szí­nen elhaláloztak.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.