Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Teherautóval hajtott át az idős asszony lábán - Fotóval - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy teher­gép­ko­csi veze­tő­jé­vel szem­ben, aki 2020 szep­tem­be­ré­ben, egy lajos­mi­zsei utcá­ban tör­té­nő meg­for­du­lá­sa során a gép­jár­mű jobb első kere­ké­vel átment egy idős nő lábán. A sér­tett kór­há­zi keze­lé­se elle­né­re két hónap­pal a bal­eset után éle­tét vesztette.

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti férfi – az ügy vád­lott­ja – 2020 szep­tem­be­ré­ben egy lajos­mi­zsei dohány­bolt elől indult el egy teher­gép­ko­csit vezet­ve. Meg akart for­dul­ni, ezért a menet­irá­nya sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sáv­ból jobb­ra kez­dett kanya­rod­ni. For­du­lá­sa során azon­ban a teher­au­tó jobb olda­lá­nak ele­jé­vel elso­dor­ta az úttest jobb olda­lán, az út szé­lén gya­log­ló idős asszonyt.  A teher­gép­ko­csi jobb első kere­ke átment az idős nő lábán, aki a föld­re esett.

A bal­eset követ­kez­té­ben az idős nő súlyos láb­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, majd a kór­há­zi keze­lé­se elle­né­re 2020 novem­be­ré­ben meg­halt. A bal­eset­ből eredő sérü­lé­sek és a sér­tett halá­la között a köz­ve­tett oko­za­ti össze­füg­gés meg­ál­la­pít­ha­tó volt.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott meg­szeg­te azt a KRESZ sza­bályt, amely sze­rint jár­mű­vel meg­for­dul­ni csak úgy sza­bad, hogy az a többi jármű és az úttes­ten hala­dó gya­lo­go­sok köz­le­ke­dé­sét nem akadályozza.

Az ügyész­ség a fér­fit halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja, ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.