Főoldal » Archív » Tehergépkocsi vásárlással nyújtott segítséget az embercsempészéshez egy nő

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat a 28 éves nővel szemben.

Egy jelen­leg isme­ret­len helyen tar­tóz­ko­dó kül­föl­di férfi a nőt meg­bíz­ta azzal, hogy mig­rán­sok csem­pé­szé­sé­re alkal­mas teher­gép­ko­csit vásá­rol­jon. Az elkö­ve­tő ebbe 40.000 forint elle­né­ben bele­egye­zett, a gép­jár­mű vétel­árát átvet­te a fér­fi­től, ille­tő­leg tudta azt is, hogy a jár­mű­vet ember­csem­pé­szés­re fog­ják használni.

A meg­be­szél­tek­nek meg­fe­le­lő­en a nő az inter­ne­tes hir­de­té­si olda­lon kivá­lasz­tott egy teher­gép­ko­csit, azt meg­vet­te, és nem sok­kal később Buda­pes­ten a gép­ko­csit, az adás­vé­te­li szer­ző­dést, és az indí­tó­kul­csot átad­ta az őt meg­bí­zó kül­föl­di férfinak.

Ezt köve­tő­en, 2015. júli­us 14. nap­ján, Buda­pes­ten, egy isme­ret­len sze­mély a nő által meg­vett  teher­gép­ko­csi­ba fel­vett 17 szír mig­ránst azért, hogy őket Auszt­ri­á­ba szál­lít­sa. Az autó­pá­lyán, Komá­rom tér­sé­gé­ben a gép­jár­mű elrom­lott, ezért az isme­ret­len teher­gép­ko­csi veze­tő a gép­jár­mű­vet a leál­ló­sáv­ban hagy­ta, és elfu­tott. A jár­őrök azon­ban ész­re­vet­ték a gép­ko­csit, és ellen­őriz­ték a szír állampolgárokat.

A nő azzal a maga­tar­tá­sá­val, hogy a meg­bí­zó­já­nak átad­ta a gép­jár­mű­vet, szán­dé­ko­san segít­sé­get nyúj­tott ahhoz, hogy 17 mig­ráns Magyar­or­szág állam­ha­tá­rát a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel átléphesse.

Az isme­ret­len helyen tar­tóz­ko­dó meg­bí­zó­val szem­ben a nyo­mo­zó ható­ság az ügyet elkü­lö­ní­tet­te és felfüggesztette.

Az elkö­ve­tő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság dönt.