Főoldal » Hírek » Telefonján követte nyomon a sértett a betörőt - rendőrségi videóval - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Társ­tet­tes­ként nagyobb érték­re dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat az Oros­há­zi Járá­si Ügyész­ség két férfi ellen, akik egy oros­há­zi vál­lal­ko­zó házá­ból egy szé­fet lop­tak el.

A két haj­dú­sá­gi férfi isme­ret­len sze­mély­től kapott tipp alap­ján a lopást előre kiter­vel­te. 2022. janu­ár 28-án, dél­után, egy német for­gal­mi rend­szá­mú sze­mély­gép­ko­csi­val egy oros­há­zi vál­lal­ko­zó csa­lá­di háza előtt vára­koz­tak. Miu­tán a sér­tett távo­zott, egyi­kük az ingat­lan bejá­ra­ti ajta­já­nak hen­ger­zár­ját fran­cia­kulccsal fel­tör­te. Ekkor a riasz­tó bekap­csolt, egy­ide­jű­leg jel­zést kül­dött a sér­tett mobil­te­le­fon­já­ra. Ezt köve­tő­en a férfi a hátsó abla­kot betör­ve bemá­szott, majd a ház­ból egy bútor­szé­fet hozott ki, amely közel 2,8 mil­lió forint kész­pénzt, vala­mint 2 db autó- és 1 db motor-indítókulcsot tar­tal­ma­zott. Köz­ben társa az autó­ban figyelt.

A sér­tett a lopás­kor a kame­rán keresz­tül végig látta a betö­rőt, érte­sí­tet­te fiát, aki azon­nal a ház­hoz haj­tott, de addig­ra az elkö­ve­tők már elhagy­ták a hely­színt.

A fér­fi­ak közel 3 mil­lió forint kárt okoz­tak a sér­tett­nek, amely nem térült meg. Az elkö­ve­tő­ket 2022. feb­ru­ár 22-én haj­nal­ban, Deb­re­cen­ben fog­ták el.

A járá­si ügyész­ség a több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. A férfi a bűn­cse­lek­ményt egy másik fel­té­te­les sza­bad­ság idő­tar­ta­ma alatt követ­te el, ezért a járá­si ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta ennek meg­szün­te­té­sét, azaz a ter­helt­nek a koráb­bi bün­te­té­sét is ki kell majd töl­te­nie.

A másik fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát kez­de­mé­nyez­te azzal, hogy a bíró­ság mind­ket­tő­jü­ket köte­lez­ze a kár meg­té­rí­té­sé­re és közel 400.000 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re.

A ház­ban műkö­dő biz­ton­sá­gi kame­ra fel­vé­te­le és az elfo­gás­ról készí­tett rend­őr­sé­gi videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rendorsegi-retur-jarat