Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Telefonokkal távozott az éjszakára is maradt vendég – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki az alvó házi­gaz­da mel­lől lopta el mobiltelefonjait.

A vád sze­rint a letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi 2023 júni­u­sá­ban ven­dég­ként a sér­tett ott­ho­ná­ban ita­lo­zott, ahol a pár nap­pal koráb­ban, a sér­tett által vásá­rolt 90.000 forint érté­kű tele­fon­nal zenét hallgattak.

Az ita­lo­zás során a vád­lott elaludt, ezért a házi­ak a nap­pa­li­ban lefek­tet­ték, míg ők a szo­bá­juk­ba tér­tek nyu­go­vó­ra. A sér­tett elal­vás előtt az új tele­fon­ját arra az ágya mel­let­ti szek­rény­re rakta töl­te­ni, ahol a régeb­bi készü­lé­két is tar­tot­ta. A ven­dég azon­ban az éjsza­ka folya­mán fel­éb­redt és kihasz­nál­va, hogy a sér­tett és élet­tár­sa alsza­nak, a szek­ré­nyen lévő, össze­sen 120.000 forint érté­kű tele­fo­nok­kal távo­zott a házból.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A képet a kapos­vá­ri rend­őrök készí­tet­ték a bűn­cse­lek­mény helyszínén.

A bűncselekmény helyszíne, a telefonok helye