Főoldal » Archív » Telefonon és személyesen is zaklatta volt élettársát egy tatabányai férfi

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség volt élet­társ sérel­mé­re elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat a 44 éves tata­bá­nyai fér­fi­val szemben.

A férfi és a nő 2016 évben élet­tár­si kap­cso­lat­ban éltek Tata­bá­nyán. Kap­cso­la­tuk a férfi ita­lo­zó maga­tar­tá­sa miatt 2017 janu­ár­já­ra meg­rom­lott, ezért a sér­tett sza­kí­tott a fér­fi­val, aki elköl­tö­zött a nő lakásából.

A férfi nem tudta meg­emész­te­ni a sza­kí­tást, ezért 2017. janu­ár 1-e és 2017. már­ci­us 20-a között a mobil­te­le­fon­já­ról napon­ta, össze­sen 2296 alka­lom­mal hívta, illet­ve kül­dött szö­ve­ges üze­ne­tet volt barát­nő­jé­nek. A nő a hívá­so­kat nem fogad­ta, az üze­ne­tek­re nem vála­szolt, de szá­mos alka­lom­mal közöl­te a fér­fi­val, hogy ne keres­se őt, nem sze­ret­ne békülni.

A sér­tett kife­je­zett til­ta­ko­zá­sa elle­né­re a férfi sze­mé­lye­sen is meg­pró­bál­ta fel­ven­ni vele a kap­cso­la­tot úgy, hogy több­ször meg­vár­ta a mun­ká­ból haza­fe­lé tartó nőt, akit a laká­sá­ig köve­tett, majd a bejá­ra­ti ajtón kopo­gott, azon­ban a nő nem enged­te be. A férfi 2017. feb­ru­ár 23-án megint meg­je­lent a volt élet­tár­sa laká­sá­nál és előbb az abla­kon, majd a bejá­ra­ti ajtón folya­ma­to­san kopog­ta­tott. A sér­tett érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, végül a férfi a kiér­ke­ző rend­őrök fel­szó­lí­tá­sá­ra távozott.

A zak­la­tó férfi bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság dönt.