Főoldal » Archív » Telefont rabolt egy kiskorútól - gyorsított eljárásban ítélték el

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tott egy 19 éves nőt, aki pár nap­pal ezelőtt egy buszon elvet­te egy 14 éves lány mobil­te­le­fon­ját, majd a tele­fon meg­tar­tá­sa érde­ké­ben erő­sza­kot is alkal­ma­zott. A bíró­ság első fokú nem jog­erős íté­le­té­ben a nőt 2 év vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

A tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2016. októ­ber 14-én a kora dél­utá­ni órák­ban a 36-os járat­szá­mú autó­bu­szon, amely a XXI. kerü­let­ben haladt Pest­szent­lő­rinc felé, fel­fi­gyelt a 14 éves sér­tett­re, illet­ve a lány kezé­ben lévő mobiltelefonra.

Ami­kor az autó­busz a követ­ke­ző meg­ál­ló­ban meg­állt és a sofőr kinyi­tot­ta az ajtó­kat, a vád­lott oda­lé­pett a kis­ko­rú sér­tett­hez, kikap­ta a kezé­ből a mobil­te­le­font, majd azzal leszállt a buszról.

A sér­tett és a vele utazó barát­nő­je ekkor a vád­lott után eredt, leszáll­tak ők is a busz­ról és még a meg­ál­ló köze­lé­ben utol­ér­ték a nőt. A vád­lott ekkor – a sér­tet­től elvett tele­fon meg­tar­tá­sa érde­ké­ben – két kéz­zel a felső tes­tén meg­lök­te a tele­fon­ját vissza­ké­rő lányt, ami­nek követ­kez­té­ben a kis­ko­rú a föld­re esett.

A sér­tett fel­állt, majd tovább követ­te a vád­lot­tat, miköz­ben tovább­ra is kérte, hogy adja vissza neki a tele­fon­ját. A vád­lott ekkor a vál­lá­val több­ször meg­lök­te a sér­tet­tet a fel­ső­tes­tén, majd meg­ra­gad­ta a haját, és annál fogva több­ször megrántotta.

A 14 éves sér­tett tovább már nem merte követ­ni a vád­lot­tat, ezért vissza­ment a busz­meg­ál­ló­ba, majd érte­sí­tet­te a rendőrséget.

Az erő­szak­kal eltu­laj­do­ní­tott mobil­te­le­fon érté­ke 60.000 forint volt, amely nem térült meg, mivel azt a vád­lott még aznap isme­ret­len sze­mély­nek értékesítette.

A nyo­mo­zást a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság XXI. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­ga tel­je­sí­tet­te, amely­nek gyors mun­ká­ja ered­mé­nye­ként a kerü­le­ti ügyész­ség a nőt az elfo­gás­tól szá­mí­tott 72 órán belül bíró­ság elé állította.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás ered­mé­nye­ként a Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Bíró­ság vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a vád­lott bűnös­sé­gét és ezért őt 2 év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let nem jog­erős. A bíró­ság ügyé­szi indít­vány­ra a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig elren­del­te a vád­lott elő­ze­tes letartóztatását.

Buda­pest, 2016. októ­ber 17.

Dr. Ibo­lya Tibor                                                                                                                          fővá­ro­si főügyész

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye