Főoldal » Archív » Telekocsit vezetett, ittasan, jogosítvány nélkül

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség két nap alatt állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki itta­san, veze­tői enge­dély nél­kül veze­tett Ceg­léd utcá­in úgy, hogy az autó­ban négy utas ült.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja 2019. már­ci­us 19-én, dél­után, úgy veze­tett Ceg­lé­den a Vas­út­par­ton, hogy előt­te sze­szes italt fogyasz­tott. Négy utas ült az autóban.

A Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei intéz­ke­dés alá von­ták a fér­fit, majd ittas­sá­gát ész­lel­ve elő­ál­lí­tot­ták a Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra. Az ott alkal­ma­zott lég­al­ko­hol mérő készü­lék ada­tai kimu­tat­ták, hogy a gya­nú­sí­tott a veze­tés meg­kez­dé­se­kor ittas volt. A férfi úgy veze­tett, hogy nem volt érvé­nyes veze­tői enge­dé­lye. A rend­őrök őri­zet­be vet­ték a gyanúsítottat.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban, két nap alatt bíró­ság elé állí­tot­ta az ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel gya­nú­sí­tott férfit.

A Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság 6 hónap fog­ház­bün­te­tés­re ítél­te a fér­fit, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 évre fel­füg­gesz­tet­te. A bíró­ság a vád­lot­tat két és fél évre eltil­tot­ta a jár­mű­ve­ze­tés­től. A bíró­ság íté­le­te jogerős.