Főoldal » Archív » Telekommunikációs eszköz segítségével megtartott ülésen került letartóztatásba a hódmezővásárhelyi kábítószertermesztő

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a hét­vé­gi ügye­le­ti szol­gá­la­ta során indít­ványt tett annak a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki házá­nak zár­ha­tó pin­cé­jé­ben ter­mesz­tett marihuanát. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi a pin­cé­jé­ben kiala­kí­tott egy spe­ci­á­lis hőszi­ge­te­lés­sel, szellőző-és lám­pa­rend­szer­rel és egyéb esz­kö­zök­kel ellá­tott helyi­sé­get, ahol mari­hua­nát ter­mesz­tett. A rend­őr­ség a kuta­tás során a pin­cé­ből 69 tőt fog­lalt le a ter­mesz­tés­hez hasz­nált esz­kö­zök mel­lett. A kábí­tó­szer tisz­ta ható­anyag tar­tal­ma a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát meg­ha­lad­ja. A nyo­mo­zás során az is meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy a gya­nú­sí­tott a ter­mesz­tés­hez hasz­nál ára­mot is ille­gá­li­san véte­le­zi akkor, ami­kor a mérő­órát kike­rül­ve rácsat­la­ko­zott az áram­há­ló­zat­ra, 50 ezer forin­tot meg­ha­la­dó kárt okoz­va ezzel.

A ter­mesz­tés­sel elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt tett indít­ványt a letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re, figye­lem­mel arra is, hogy a bün­te­tett elő­éle­tű férfi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt való­sí­tot­ta meg a cse­lek­mé­nyek egy részét.

A bíró­ság a főügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adva elren­del­te a kény­szer­in­téz­ke­dést, amely nem  végleges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je a sza­bad­lá­bon véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.

A nyo­mo­zá­si bíró az ülést a veszély­hely­zet­re figye­lem­mel a rend­őr­ség és a bíró­ság között tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz segít­sé­gé­vel kiépí­tett táv­kap­cso­lat útján tar­tot­ta meg, így a bíró­sá­gi tár­gya­ló­ban csak az ülést veze­tő bíró, az ügyész és a jegy­ző­könyv­ve­ze­tő tar­tóz­ko­dott, míg a védő a gya­nú­sí­tot­tal volt egy rend­őr­sé­gi kihallgatóban.