Főoldal » Hírek » Telephelyeket és büféket fosztogatott a visszaeső férfi - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a több­szö­rös, külö­nös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki 2022 nya­rán három gaz­da­sá­gi tár­sa­ság telep­he­lyé­ről, több büfé pavi­lon­ból és egy fel­újí­tás alatt álló áru­ház­ból is lopott Kecskeméten.

A vád­irat sze­rint a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, hely­bé­li férfi 2022. júli­us 17. és augusz­tus 8. nap­jai között követ­te el a lopá­so­kat. A bevált hely­szí­nek­re több­ször is vissza­ment, egy áru­há­zi épít­ke­zé­sen és két telep­he­lyen is vissza­té­rő ven­dég volt, eze­ken össze­sen kilenc alka­lom­mal járt. Volt ahová a nyi­tott kapun keresz­tül sur­rant be, más­hol a kerí­tést ugrot­ta át, míg az áru­ház­nál azt hasz­nál­ta ki, hogy a fel­újí­tás miatt az abla­kok egy részét lesze­rel­ték. A vád­lott a telep­he­lyek­ről és az épít­ke­zés­ről több, mint egy mil­lió forint érték­ben vitt el réz­ká­be­le­ket, réz­csö­ve­ket, kame­rá­kat, kül­té­ri lég­kon­di­ci­o­ná­ló egy­sé­ge­ket. Az ello­pott dol­go­kat több eset­ben is a kerék­pár­ja tette és azon tolta el a helyszínről.

A férfi továb­bá éjsza­kán­ként három büfé pavi­lont is fel­tört azért, hogy hon­nan a kaszá­ban össze­gyűj­tött bevé­telt ellop­ja. Két pavi­lon ese­té­ben siker­rel járt és több, mint 100.000 forint kész­pénzt és egy táb­la­gé­pet zsák­má­nyolt. Nem volt sze­ren­csé­je azon­ban a ven­dég­lá­tó­he­lyek­kel, egy presszó­ban a riasz­tó szó­lalt meg, míg egy étte­rem ajta­ján nem tudta fel­tör­ni a zárat, így mind­két hely­ről zsák­mány nél­kül távozott.

A fér­fit lopá­sok elkö­ve­té­se miatt már több­ször ítél­ték sza­bad­ság­vesz­tés­re, koráb­bi elíté­lé­sei miatt jelen ügy­ben már külö­nös, több­szö­rös vissza­eső­ként áll bíró­ság elé.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit 6 rend­be­li lopás bűn­tet­té­vel és 3 rend­be­li kopás vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a vád­lott fel­té­te­les ked­vez­ménnyel nem sza­ba­dul­hat. Ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotó a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­nén készültek.