Főoldal » Archív » Televíziót kért magának a börtönbe, de az ára eltűnt

A Győri Járá­si Ügyész­ség csa­lás vét­sé­ge és sik­kasz­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy győri ille­tő­sé­gű nővel szem­ben, aki­nek – büntetés-végrehajtási inté­zet­ben lévő – élet­tár­sa külön­bö­ző jog­cí­me­ken pénzt kül­dött, melye­ket a férfi sosem nem kapott vissza.

A férfi 2018-ban – sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­nek ideje alatt – két rész­let­ben, össze­sen170.000 forint köl­csönt kül­dött a nőnek. Emel­lett 66.000 forin­tot azért utal­ta­tott neki, hogy szá­má­ra 60.000 forin­tért tele­ví­zi­ót vásá­rol­jon, mely­nek a bör­tön­be tör­té­nő kül­dé­sé­hez 6.000 forint pos­ta­költ­sé­get is utalt.

A köl­csön össze­ge­it a férfi sosem kapta vissza, továb­bá a tele­ví­zi­ó­ra is hiába várt.

Mind­emel­lett a nő érté­ke­sí­tet­te a férfi által – a bent tar­tóz­ko­dá­sá­nak ide­jé­re – rábí­zott 369.000 forint érté­kű szer­szá­mo­kat és gépeket is.

Az ügyész­ség a nőt a rábí­zott szer­szá­mok és gépek, ille­tő­leg a tele­ví­zió árá­nak és költ­sé­ge­i­nek elsik­kasz­tá­sá­val vádol­ja. A csa­lás tár­gyát a kicsalt 170.000 forint képezi.