Főoldal » Hírek » Temetőből lopott mécsesekkel világított otthonában egy férfi - VIDEÓVAL - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a füzes­abo­nyi fér­fi­val szem­ben, aki a város köz­te­me­tő­jé­ből több mint egy éven keresz­tül azért tulaj­do­ní­tot­ta el a gyá­szo­lók által a sírok­ra kihe­lye­zett ele­mes mécse­se­ket, hogy az ott­ho­ná­ban azok­kal világítson.

A vád­lott ingat­la­ná­ban a szol­gál­ta­tó 2017. júli­us 6-án kikap­csol­ta az ára­mot, melyet köve­tő­en a férfi úgy dön­tött, hogy ele­mes vilá­gí­tó beren­de­zé­sek­kel hidal­ja majd át a sötét­ség okoz­ta nehéz­sé­ge­ket. Ennek érde­ké­ben 2019. szep­tem­be­re és decem­be­re között leg­alább nyolc alka­lom­mal meg­je­lent a város temet­ke­zé­si helyén, ahon­nan har­minc külön­bö­ző sír­em­lék­ről ugyan­ennyi darab, egyen­ként 650 forint érté­kű műanyag, ele­mes mécsest tulaj­do­ní­tott el.

2020. őszén a férfi tovább foly­tat­ta a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét, és újabb húsz sír­em­lék­ről emelt el vilá­gí­tó beren­de­zé­se­ket úgy, hogy az egyik kegye­le­ti hely­re rövid idő alatt három­szor is vissza­tért, ahon­nan így össze­sen 1. 950 forint érték­ben tulaj­do­ní­tott el mécseseket.

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség az ötven rend­be­li, rész­ben foly­ta­tó­la­go­san, sza­bály­sér­té­si érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt most benyúj­tott vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bün­tet­len elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét elis­me­rő és a bűnös­sé­gé­re is kiter­je­dő beis­me­rő val­lo­mást tevő vád­lot­tal szem­ben a bíró­ság jóvá­té­te­li munka intéz­ke­dést alkal­maz­zon, és emel­lett ren­del­je el a férfi párt­fo­gó fel­ügye­le­tét is. 

A férfi egyik lopá­sát rög­zí­tő fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken látható: