Főoldal » Hírek » Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést kér az ügyészség a makói kettős gyilkosság elkövetőjére - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a külö­nös kegyet­len­ség­gel, több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt első­fo­kon elítélt férfi ügyében.

Első­fo­kon a Sze­ge­di Tör­vény­szék járt el a Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján. Az első­fo­kú íté­let sze­rint a férfi 2004 novem­be­ré­ben, reg­gel, Makón, a 77 éves sér­tett által egye­dül lakott ház mel­lék­épü­le­té­ben elrej­tő­zött, majd az oda érke­ző nőt egy vas­cső­vel bru­tá­li­san bán­tal­maz­ta. Az idős asszony az üté­sek­től maga­te­he­tet­len álla­pot­ban a föld­re zuhant. Rövid időn belül a sér­tett 51 éves lánya is meg­ér­ke­zett az ingat­lan­ba, ahol össze­ta­lál­ko­zott a fér­fi­val és dula­kod­ni kezd­tek. A vád­lott a fia­ta­labb sér­tet­tet egy kés­sel nya­kon szúr­ta, majd a vas­cső­vel őt is dur­ván bán­tal­maz­ta. A férfi nem sok­kal később az ártal­mat­lan­ná tett sér­tet­tek nya­kát elvág­ta és elme­ne­kült az ingatlanból.

Az első­fo­kú bíró­ság a fér­fit ember­ölés bűn­tet­te miatt élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re és tíz év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azzal, hogy leg­ko­ráb­ban har­minc év kitöl­té­se után bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész­ség súlyo­sí­tás, a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­ből tör­té­nő kizá­rás, míg a vád­lott és védő­je fel­men­tés, illet­ve eny­hí­tés érde­ké­ben fellebbezett.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a kiemel­ke­dő­en súlyos élet elle­ni bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tő fér­fi­val szem­ben a lehe­tő leg­szi­go­rúbb bün­te­tést kell kiszab­ni és a tár­sa­da­lom haté­kony védel­me érde­ké­ben abból őt vég­le­ge­sen ki kell vonni.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.