Főoldal » Hírek » Terror a zárkában – fotóval – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség három férfi ellen emelt vádat, akik ret­te­gés­ben tar­tot­ták rabtársukat. 

A vád sze­rint az elkö­ve­tők és a sér­tett 2020 nya­rán a letar­tóz­ta­tá­su­kat egy zár­ká­ban töl­töt­ték a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Inté­zet­ben. A leg­idő­sebb vád­lott válo­ga­tott fenye­ge­té­sek­kel, vala­mint erő­szak­kal külön­fé­le fel­ada­tok elvég­zé­sé­re – így kávé­fő­zés­re, a zárka taka­rí­tá­sá­ra, a vád­lott zok­ni­já­nak, cipő­jé­nek fel­hú­zá­sá­ra, töröl­kö­ző­vel legye­zé­sé­re – kény­sze­rí­tet­te a sér­tet­tet, miköz­ben a leve­se kivé­te­lé­vel min­den éte­lét elvet­te tőle. Elő­for­dult, hogy a sér­tet­tet egy sám­li­ra tér­de­pel­tet­te, két kezé­vel két fél lite­res palack tar­tá­sá­ra uta­sí­tot­ta, ha pedig nem volt meg­elé­ged­ve a fel­adat tel­je­sí­té­sé­vel, ököl­lel verte meg az étel­meg­vo­nás miatt legyen­gült férfit.

A kény­sze­rí­té­sek, fenye­ge­té­sek, bán­tal­ma­zá­sok miatt meg­tört sér­tet­tet a vád­lot­tak több­ször sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek elvég­zé­sé­re is rávették.

Az ügy egyik vád­lott­ja erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső. Őt az ügyész­ség kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­vel, aljas cél­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja. Tár­sa­i­val szem­ben a vád tár­gya sze­xu­á­lis erő­szak bűntette.

A vád­ira­tá­ban az Egri Járá­si Ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság az elő­ké­szí­tő ülé­sen ítél­je a több bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tő vád­lot­tat tizen­há­rom év, míg tet­tes­tár­sa­it pedig hat és öt év sza­bad­ság­vesz­tés­re, amennyi­ben a bűnös­sé­gü­ket a vád­dal egye­ző­en beis­me­rik és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról. Emel­lett a vád­ha­tó­ság min­den vád­lott ese­té­ben köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra is indít­ványt tett.

A fotó a rend­őr­ség szem­lé­jén készült. 

a szemlefotón az elkövetés helye, a zárka látható