Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Testápolóba rejtve akarta a börtönbe juttatni szerelmének a tiltott teljesítményfokozó szert - A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye-FOTÓKKAL

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a til­tott tel­je­sít­mény­fo­ko­zó szer­rel vissza­élés elő­ké­szü­le­té­nek vét­sé­ge és meg­szer­zés­sel elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy nővel szem­ben, aki test­ápo­ló­ba rejt­ve akar­ta a til­tott szert a sze­rel­mé­nek a bör­tön­be juttatni. 

A nő 2018. júni­us 6-át meg­elő­ző napok­ban til­tott tel­je­sít­mény­fo­ko­zó szert szer­zett meg, ame­lyet a sza­bad­ság­vesz­té­sét töltő pár­já­nak a büntetés-végrehajtási inté­zet­be akart eljuttatni.

A nő a szert tar­tal­ma­zó anya­got porrá darál­ta, majd azt három test­ápo­ló­ba kever­ve tata­bá­nyai laká­sa hűtő­szek­ré­nyé­ben tárol­ta. Ugyan­ez a nő 2018. júni­us 6-án reg­gel Tata­bá­nyán 15 darab amfe­ta­min szár­ma­zé­kot tar­tal­ma­zó tab­let­tát is meg­vá­sá­rolt azért, hogy eze­ket később fog­kré­mes tubus­ba rejt­ve jut­tas­sa be a börtönbe.

A nyo­mo­zó ható­ság a kábí­tó­szert tar­tal­ma­zó tab­let­tá­kat a nőtől a meg­szer­zé­sét köve­tő néhány perc múlva, a til­tott szert tar­tal­ma­zó test­ápo­ló­kat a nő laká­sán lefoglalta.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a nőt vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélje.