Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Testvére adataival élt vissza a rablás gyanúsítottja, akinek újfent indítványozták letartóztatását- A Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség két napja indít­vá­nyoz­ta egy nő letar­tóz­ta­tá­sát, akit rab­lás­sal gya­nú­sí­tot­tak. Akkor csak a bűn­ügyi fel­ügyel­tét ren­del­ték el, az ügyész­ség viszont most újra indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tá­sá­ra.

A nőt azért hall­gat­ták ki rab­lás bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként pár napja, mert –miu­tán lefü­lel­ték egy üzlet­ben, hogy több koz­me­ti­kai ter­mé­ket fize­tés nél­kül eltett – a bolt két alkal­ma­zott­já­val is dula­ko­dás­ba keve­re­dett azért, hogy a meg­szer­zett árut meg­tart­va elme­ne­kül­jön.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség három napja indít­vá­nyoz­ta az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát, mert meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő volt, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén bizo­nyí­té­kok eltün­te­té­sé­vel meg­ne­he­zí­te­né az eljá­rást illet­ve ese­té­ben fenn­állt a bűn­is­mét­lés veszé­lye is.

A bíró­ság ele­gen­dő­nek látta az elkö­ve­tő­vel szem­ben bűn­ügyi fel­ügye­let elren­de­lé­sét is azzal, hogy moz­gá­sát nyom­kö­ve­tő­vel is ellen­őriz­ni kell.

A rend­őr­ség ezen esz­köz fel­he­lye­zé­se kap­csán foly­ta­tott eljá­rá­sa során meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a nő nem az a sze­mély aki­nek a nyo­mo­zás során mond­ta magát. Az eljá­rás­ban fél­test­vé­re ada­ta­it dik­tál­ta be, így pró­bál­ta meg­té­vesz­te­ni az eljá­ró ható­sá­go­kat és kibúj­ni az eljá­rás alól.

Miu­tán ez a körül­mény kide­rült ismét őri­zet­be vet­ték és a Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség újfent indít­ványt tett letar­tóz­ta­tá­sá­ra mivel a koráb­bi okok mel­lett az álnév hasz­nál­ta miatt fenn­áll a szö­ké­sé­nek illet­ve elrej­tő­zé­sé­nek veszé­lye is.