Főoldal » Hírek » Testvére életébe került az ittas vezetés - életet menthetett volna a biztonsági öv - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség halált okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 35 éves fonyó­di fér­fi­val szem­ben, aki súlyo­san ittas álla­pot­ban oko­zott bal­ese­tet, mely­ben a vele utazó test­vé­re éle­tét vesztette.

A kül­föl­dön dol­go­zó vád­lott 2020 júli­u­sá­ban Kapos­vár kör­nyé­kén lakó test­vé­ré­nél tar­tóz­ko­dott, aki­vel fel­ke­res­tek egy köze­li szó­ra­ko­zó­he­lyet. Itt mind­ket­ten nagy mennyi­sé­gű sze­szes italt fogyasz­tot­tak el annak elle­né­re, hogy ode is a férfi autó­já­val érkez­tek, és azzal akar­tak hazamenni.

A vád­lott test­vé­re az éjsza­ka folya­mán meg­kér­te a súlyo­san ittas, egyéb­ként veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­ző fér­fit, hogy autó­val vigye haza. A férfi ele­get tett a kérés­nek, azon­ban az út során egyi­kük sem hasz­nál­ta a biz­ton­sá­got övét, ille­tő­leg a férfi ért­he­tet­len okból leka­nya­ro­dott egy mellékútra.

A vád­lott a köz­vi­lá­gí­tás nél­kü­li mel­lék­úton rosszul vett be egy kanyart, ezért autó­já­val előbb a pad­ká­ra, majd a víz­el­ve­ze­tő árok­ba sod­ró­dott, ahol a gép­ko­csi a füves part­fal­nak ütköz­ve, a füg­gő­le­ges ten­ge­lye körül átfor­dul­va, az ere­de­ti hala­dá­si irá­nyá­val ellen­té­te­sen állt meg. A vád­lott test­vé­re a bal­eset során olyan súlyos belső sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te, hol­ott a biz­ton­sá­gi öv hasz­ná­la­tá­val a halá­los ered­mény elke­rül­he­tő lett volna, míg a vád­lott a bal­eset során súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés hatá­lya alatt álló vád­lot­tal szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés, köz­ügyek­től eltil­tás és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint a koráb­ban kisza­bott fel­füg­gesz­tett bün­te­tés vég­re­haj­tá­sá­ra tett indítványt.