Főoldal » Hírek » Tetőléccel ütötte élettársa volt párját – vádat emeltek ellene- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés kísér­le­te és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság miatt vádat emelt egy 38 éves Nóg­rád megyei férfi ellen, aki tető­léc­cel támadt élet­tár­sa volt párjára.

2020 júni­u­sá­nak egyik esté­jén a sér­tett a vád­lott és élet­tár­sa házá­hoz ment, mert látni sze­ret­te volna az ott élő gyer­me­két, a vád­lott azon­ban nem enged­te be őt, mert későn és ittas álla­pot­ban érke­zett. Össze­vesz­tek, majd a vád­lott egy, az udva­ron lévő tető­léc darab­bal meg­ütöt­te a fején és a hátán a láto­ga­tót, aki a bán­tal­ma­zás elől az utcá­ra mene­kült. A házi­gaz­da követ­te, tovább bán­tal­maz­ta a tető­léc­cel, majd ököl­lel arcon is ütötte.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban figye­lem­mel a sérü­lé­sek helyé­re, vala­mint a bán­tal­ma­zás mód­já­ra és körül­mé­nye­i­re a súlyo­sabb sérü­lé­sek elma­ra­dá­sa csak a sze­ren­csé­nek volt köszönhető.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy vád­lot­tat a bíró­ság ítél­je fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint köte­lez­ze a nyo­mo­zás során kelet­ke­zett bűn­ügyi költ­sé­gek meg­fi­ze­té­sé­re is.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.