Főoldal » Hírek » Férje felbujtására szúrt le a felesége egy férfit – fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy házas­pár­ral szem­ben, mert szó­vál­tást és ütés­vál­tást köve­tő­en a fele­ség a férj biz­ta­tá­sá­ra meg­szúr­ta az alag­sor­ban a tár­sas­há­zuk egyik lakóját.

A vád­irat sze­rint a 24 éves nő és a 26 éves férfi 2022 októ­be­ré­ben köl­töz­tek bér­lő­ként egy buda­pes­ti tár­sas­ház alag­so­rá­nak táro­ló­he­lyi­sé­gé­ből átala­kí­tott lakás­ba, és nem sok­kal később már hara­gos viszony­ba kerül­tek egy, a ház­ban rég­óta élő lakó­val, a későb­bi sértettel.

A házas­pár 2022. decem­ber 29-én, nap­köz­ben a laká­suk­ban mari­hua­nát fogyasz­tott. Ami­kor meg­hal­lot­ták, hogy a sér­tett az alag­sor­ban más lakók­kal beszél­get és emelt han­gon szi­dal­maz­za őket, a lakás­ból kiron­tot­tak és fele­lős­ség­re von­ták, majd több alka­lom­mal ököl­lel meg­ütöt­ték, köz­ben meg­ölés­sel fenye­get­ték a férfit.

A sér­tett a táma­dást viszo­noz­ni pró­bál­ta, de a túl­erő­vel szem­ben alul maradt. Ekkor az eset egyik szem­ta­nú­ja a felek közé állt és a házas­párt vissza­pa­ran­csol­ta a laká­suk­ba, a távo­zá­sa után azon­ban a vád­lot­tak a laká­suk­ból ismét kijöt­tek és az újra kiala­ku­ló dula­ko­dás során a férj oda­szólt a fele­ség­nek, hogy hoz­zon egy kést. Ekkor a nő vissza­ment a laká­suk kony­há­já­ba, onnan magá­hoz vett egy hámo­zó­kést és azt a lép­cső­ház alag­so­rá­ban, hátul­ról, nagy erő­vel a fér­jé­vel dula­ko­dó sér­tett hátá­ba szúrta.

Ezután a pár elme­ne­kült a tár­sas­ház­ból, míg a köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba kerü­lő sér­tett a lép­cső­ház­ban maradt, hozzá a lakók hív­tak men­tőt és ezzel meg­men­tet­ték a meg­szúrt férfi életét.

A főügyész­ség a vád­irat­ban a házas­pár jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló női tag­ját ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, míg a fér­jet e bűn­cse­lek­mény­re való fel­buj­tás­sal vádol­ja és velük szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta. 

A rend­őr­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben a kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa miatt indí­tott eljá­rást elkülönítette. 

A rend­őr­sé­gi szem­le kere­té­ben készült fény­ké­pe­ken a tár­sas­ház alag­so­ra látható.