Főoldal » Hírek » Tilos jelzés ellenére hajtott be a kereszteződésbe és okozott balesetet – videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 46 éves gép­ko­csi­ve­ze­tő­vel szem­ben, aki 2020 janu­ár­já­ban, Ferenc­vá­ros­ban csak a mel­let­te elin­du­lók­ra figyel­ve, a rá vonat­ko­zó piros lámpa elle­né­re behaj­tott egy keresz­te­ző­dés­be, és karam­bo­lo­zott az ott szem­ből, sza­bá­lyo­san kanya­ro­dó másik gépkocsival.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. janu­ár 21-én este, a IX. kerü­let­ben köz­le­ke­dett gép­ko­csi­já­val, ahol a Kvas­say úton a Sorok­sá­ri utat keresz­tez­ve Cse­pel irá­nyá­ba kívánt tovább menni. A férfi az 5 sávos úton meg­állt a Sorok­sá­ri út előt­ti piros lám­pá­nál, az egyik egye­ne­sen tovább hala­dó sáv­ban. Neki bal kéz felől 2 olyan sáv volt, amely­ből a gép­ko­csik balra, a Sorok­sá­ri útra tud­tak ráka­nya­rod­ni. Ami­kor a balra kanya­ro­dást enge­dő fény­jel­ző készü­lé­kek zöld­re vál­tot­tak, ebből a 2 sáv­ból a jár­mű­vek meg­kezd­ték a kanya­ro­dást. A vád­lott, aki csak a mel­let­te elin­du­ló jár­mű­vek­re kon­cent­rált, nem ész­lel­te, hogy egye­ne­sen még min­dig piros a lámpa, ezért behaj­tott a keresz­te­ző­dés­be, és ekkor – fék­tá­vol­sá­gon belül – össze­üt­kö­zött az ott szem­ből, zöld jel­zés­re, sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sér­tett autó­já­val. A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett keze több helyen eltört.

A vád­lott a figyel­met­len­sé­gé­vel, így azzal, hogy az irány­adó piros fény­jel­zés elle­né­re a keresz­te­ző­dés­be beha­ladt, alap­ve­tő köz­le­ke­dé­si sza­bályt sér­tett meg, és ezzel okoz­ta a balesetet.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. A kerü­le­ti ügyész­ség arra tett indít­ványt a vád­irat­ban, hogy a bíró­ság az ügy­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hoz­zon érde­mi dön­tést, és a fér­fi­val szem­ben bün­te­tő­vég­zés­sel pénz­bün­te­tést szab­jon ki, továb­bá hatá­ro­zott időre tilt­sa el a köz­úti járművezetéstől.

A bal­eset előz­mé­nye és az ütkö­zés a tér­fi­gye­lő kame­rák fel­vé­te­lét tar­tal­ma­zó aláb­bi vide­ón látható: 

https://www.facebook.com/watch/?v=832429161429547