Főoldal » Archív » Tiltott állatviadalt szerveztek Mohácson - VIDEÓVAL

A Mohá­csi Járá­si Ügyész­ség til­tott állat­vi­a­dal szer­ve­zé­se és állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat három férfi ellen, akik kutya­vi­a­dalt szer­vez­tek Mohácson.

A három vád­lott 2018. júli­u­sá­ban meg­ál­la­po­dott egy­más­sal, hogy állat­vi­a­dalt fog­nak tar­ta­ni az egyi­kük érde­kelt­sé­gé­be tar­to­zó mohá­csi tele­pen. Ehhez a kutyá­kat a másik két férfi biz­to­sí­tot­ta, egyi­kük a bírói fel­ada­tok ellá­tá­sát is vállalta.

2018. júli­u­sá­ban a vád­lot­tak a mohá­csi telep­hely­re szer­vez­ték a kutya­vi­a­dalt, ahol néző­ként isme­rő­se­ik vet­tek részt. A nézők közül töb­ben kül­föld­ről, kife­je­zet­ten az állat­vi­a­dal miatt érkez­tek Magyarországra.

A telep­he­lyen az állat­vi­a­dal meg­tar­tá­sá­ra elkü­lö­ní­tett helyi­sé­get ala­kí­tot­tak ki, ahol a kutyák össze­csap­hat­tak. A két kutya­tu­laj­do­nos vád­lott az állat­vi­a­dal meg­tar­tá­sa során kutyá­i­kat egy­más­nak uszí­tot­ták, azo­kat folya­ma­to­san arra bíz­tat­ták, hogy egy­más­sal har­col­ja­nak, vere­ked­je­nek, miköz­ben har­ma­dik tár­suk a bírói fel­ada­to­kat látta el oly módon, hogy az álla­to­kat vere­ke­dé­sük során folya­ma­to­san figye­lem­mel kísér­te és fel­ada­ta volt töb­bek között annak eldön­té­se is, hogy a via­dal­ból melyik állat kerül ki győztesen.

Az állat­vi­a­dal során a kutyák egy­más­sal a vád­lot­tak paran­csá­ra folya­ma­to­san vere­ked­tek, egy­mást harap­dál­ták, több vér­zés­sel járó seb­zést okoz­tak egymásnak.

Az állat­vi­a­dal­nak az vetett véget, hogy a nyo­mo­zó ható­ság tag­jai a hely­szí­nen megjelentek.

Tekin­tet­tel arra, hogy a vád­lot­tak uszí­tá­sa során a kutyák súlyos sérü­lé­se­ket is elszen­ved­tek, ezért az elkö­ve­tők cse­lek­mé­nye a til­tott állat­vi­a­dal szer­ve­zé­sé­nek bűn­tet­te mel­lett az állat­kín­zás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra is alkalmas.

A Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont fel­vé­te­le az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://www.youtube.com/watch?v=07QwkFS46c0